Spomíname

Marec 2015 / Prečítané 1771 krát

Bolesťou unavení tíško ste zaspali, zanechajúc všetkých, čo ste radi mali. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na vás vždy myslíme. Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budete navždy žiť. Dňa 13. apríla si pripomenieme 5. výročie, kedy nás navždy opustil náš otec
Gabriel PILKA
a v mesiaci november uplynie 7 rokov, čo navždy odišla naša mama
Emília PILKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
  Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré večný pokoj našlo a viac ťa nič nebolí.Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Dňa 15. 3. 2015 sme si pripomenuli 11. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichu spomienku.
Odišla si tíško, niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 16.3.2015 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Žofia JANÁSOVÁ
S láskou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 1. 3. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, maminka a babička
Hedvika ŠIMURDOVÁ.
S láskou spomína manžel Jozef, dcéra Heda, syn Jozef, nevesta Evička a vnúčatá Michal a Martinka. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 2. 4. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, manželka, sestra, teta
Darinka ROVENSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry, súrodenci a ostatná rodina.
 
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 13. 3. 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil otec, dedko a pradedko
Viliam TOMÁNEK
a dňa 8. 4. 2015 si pripomenieme 6. výročie od smrti našej drahej mamy, babky a prababky
Anny TOMÁNKOVEJ
– manželia z Viničného. S láskou na nich spomínajú deti s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dňa 3. 2. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka a pradedka
Jána HAMŠÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.
 
  Dňa 22. 4. 2015 si pripomenieme 7. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama, babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 3. 4. 2015 uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Anna FISCHEROVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dobrý človek nikdy nezomrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. Dňa 19. 3. 2015 uplynie 25 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil manžel, ocko, dedko a pradedko
Pavol RADIMÁK
z Pezinka. S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka Mária a dcéry Vierka, Elenka a Janka s rodinami. Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Dňa 7. 4. 2015 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa BAUERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka Juliana a deti s rodinami.
 
Naša mama, babka, prababka a praprababka
Jozefína MILKOVÁ
rod. Andelová
by sa dňa 5. 3. 2015 dožila 93 rokov a náš otec
Vladimír MILKO,
slovenský kresťanský aktivista a bývalý predseda KDH v Pezinku by sa dňa 28. 3. 2015 dožil 95 rokov. Sme vďační, že nám Pán Boh dal takých úžasných rodičov, ktorí rozdávali lásku a porozumenie nielen svojim blízkym a šírili ducha kresťanského spolužitia i v celom okolí. S láskou spomína šesť dcér a syn s rodinami.
Dňa 28. 3. sme si pripomenuli 20. výročie od úmrtia
Veroniky KABÁTOVEJ.
Manžel s deťmi.
 
  Dňa 6. 4. 2015 uplynú 3 roky od úmrtia našej milovanej manželky, mamy, dcéry a sestry
Tatiany PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach...
Odišla si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi. Dňa 4. 4. 2015 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama a babka
Amália FISCHEROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 5. 4. 2015 si pripomenieme 5. výročie od úmrtia nášho drahého
Miroslava VOLEKA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 6. 4. 2015 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny nášho otca
Pavla ČAJKOVIČA
z Cajle. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Deti Mariana a Michal s rodinami.
 
Dňa 10. 1. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej mamy a svokry
Matildy PÄTOPRSTEJ
rod. Mičkovej
a dňa 3. 3. 2015 sme si pripomenuli 12. výročie nášho otca svokra
Ivana PÄTOPRSTÉHO.
Syn Igor a nevesta Anka s rodinami.
Očiam si odišla, v srdci si zostala. Dňa 7. 3. uplynulo 15 rokov, čo nás vo veku 70 rokov navždy opustila naša drahá manželka, matka, svokra, babka a prababka
Juliana GALGÓCIOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej so smútiacou rodinou venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 7. 3. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 90. rokov nášho otca, dedka, pradedka
Jozefa FÉDERA
z Pezinka. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím tichú spomienku. S úctou a vďakou spomína celá rodina.
Odišla tíško, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 9. 3. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustila
Antónia JEŽOVIČOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial byť dlhšie s nami, ale v našich srdciach budeš stále s nami. Dňa 12. 4. 2015 si pripomenieme 5 rokov, čo nás opustil
Michal LUNÁK.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: