Mestský úrad má nový Kódex

Marec 2015 / Prečítané 1292 krát

   Mesto Pezinok má od minulého mesiaca platný nový Etický kódex zamestnanca mestského úradu (je zverejnený aj na webovej stránke mesta). Zaradilo sa tak medzi tie mestá na Slovensku, ktoré majú dlhodobý a vážny záujem mať pevné pravidlá pre nestranný výkon verejnej správy, zakotvený aj v oficiálnom dokumente. Jednou z dôležitých úloh tohto kódexu je budovanie dôvery verejnosti v pracovníkov mestského úradu a samosprávnych orgánov. Pezinská samospráva vychádzala pri tvorbe nových pravidiel aj z predošlého kódexu, ktorý mal Pezinok ako jedno z mála miest už v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. V súčasnom kódexe sú však zohľadnené všetky aktuálne potreby a požiadavky na efektívny a profesionálny výkon pracovníkov úradu i pracovníkov ostatných organizácií v gescii mesta. Všetci pracovníci musia byť pri plnení svojich úloh otvorení a prístupní verejnosti, s cieľom zabezpečiť kvalitné služby pre všetkých občanov. Kódex rieši celú škálu povinností pracovníka úradu od oblečenia a spoločenského vystupovania až po zákaz prijímania akýchkoľvek výhod či akúkoľvek diskrimináciu občanov. Sú v ňom v dostatočnej miere zakotvené aj mechanizmy zamedzujúce korupcii či protekcionizmu.
   Nový kódex je v súlade so Zákonníkom práce aj s Pracovným poriadkom a inými právnymi normami. Splnomocnencom pre kontrolu dodržiavania zásad ukotvených v kódexe je hlavný kontrolór mesta.
   Prijatie kódexu sa stretlo s veľkým ohlasom aj v celoslovenských médiách. Je zároveň aj splnením jednej z úloh, ku ktorej sa mesto zaviazalo pri rokovaní s Transparency International Slovensko.
   Dňa 1. apríla bude účinná aj interná smernica (tzv. protikorupčná norma) o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Interná smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby. Úlohy zodpovednej osoby plní hlavný kontrolór mesta. Písomné podnety bude možné podávať zodpovednej osobe alebo do podateľne mesta.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: