Spomíname

Február 2015 / Prečítané 1760 krát

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali. Dňa 10. 2. 2015 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa ZÁRUBU.
S láskou na neho spomína manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 28. 2. 2015 uplynie 15 rokov, čo nás opustil náš drahý manžel,
 otec a dedko
Jozef KRASŇANSKÝ
z Grinavy. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. Smútiaca rodina, priatelia a známi.
Dňa 24. 2. 2015 sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Viliam KRAJČOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 18. 1. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie od smrti nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Štefana STAŇU.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
11. 2. 2015 je už 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a manželka
Anastázia  BOHÚŇOVÁ
rod. Kothajová.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku. Manžel Cyril a deti s rodinami.
 
  Dňa 17. 2. sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny
nášho drahého otca
Vincenta ČAJKOVIČA.
S láskou spomíname. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
Dňa 25. 2. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef DURDOVANSKÝ
a 4. 3. 2015 si pripomenieme jeho nedožitých 84 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami. Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.
 
  Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť. Dňa 12. 2. 2015 uplynuli 3 roky čo nás navždy opustila naša drahá manželka a babka
Emília NÉMETOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu v dobrom spomenuli.
Dňa 29. 2. 2015 budú tomu 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko i pradedko
Rudolf TYKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 2. 2. 2015 uplynulo 22 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. 2. 2012 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef SLIMÁK.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Mária, Viera a Katarína a syn Jozef s rodinami.
 
  Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Len ten, kto matku stratí, vie, že nič na svete mu ju nenahradí.Dňa 22. 2. 2015 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná maminka, babinka a prababinka
Brigitka BALÁŽOVÁ
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí ju mali radi a nezabudli.Smútiaca rodina
Tak tíško odišla duša tvoja, že si nestihol povedať ani zbohom rodina moja. Dňa 14. 2. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil milovaný otec a dedko
Štefan HAJTMÁNEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra Anna a syn Vladimír s rodinami.
 
  Dňa 22. 2. 2015 uplynulo 24 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra a babička
Antónia BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Dňa 25. 2. 2015 uplynul rok, čo nás náhle opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Pavel SKOVAJSA.
S láskou spomína manželka Elena, traja synovia, vnúčatá a ostatná rodina.
 
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2015 si pripomenieme 7. výročie od smrti nášho drahého otecka,
dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím, tichú spomienku. Dcéra Alena s rodinou.
Dňa 24. 2. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ladislav VIRGOVÍČ.
S láskou naňho spomína manželka, dcéry a syn s rodinami. Venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 24. 2. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný
Pavol SLEZÁK.
Venujte mu prosím tichú spomienku. Spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2015 uplynulo 7 rokov, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 19. januára 2015 uplynulo 20 rokov od úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky, dcéry a sestry
Jarmily WITTGRÚBEROVEJ
rod.Sulanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel a deti s rodinami.
Dňa 16. 2. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Ing. Rudolf  ZÁMEČNÍK.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: