Banícky stav buď vždy velebený

Február 2015 / Prečítané 820 krát

   Dňa 6. februára 2015 v Dennom centre na Kollárovej ul. č. 1 Pezinok o 17.00 hod. zazneli slová jednej z najstarších piesní, ktorú si banícky stav vyvolil za svoju hymnu v rámci celej strednej Európy.
   Hymna odznela na úvod rokovania Výročnej členskej schôdze Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, ktorej sa zúčastnilo zo 48 členov celkom 34 členov spolku a 5 členov bolo ospravedlnených.
   Ako každá iná výročná schôdza občianskeho združenia tak aj schôdza Malokarpatského baníckeho spolku mala vo svojom rokovacom programe správu o činnosti spolku za rok 2014 z ktorej vyplynulo, že spolok a jeho členovia v priebehu roka uskutočnili a zúčastnili sa na 50 akciách, čo v priemere predstavuje skoro jednu akciu v kalendárnom týždni. Čo je však najpodstatnejšie, členovia spolku reprezentujú svoje mesto nielen doma, ale na území celého Slovenska, Čiech a v krajinách strednej Európy ako mesto s bohatou baníckou tradíciou. Pezinok stredná Európa už nepozná len ako centrum Malokarpatského vinohradníctva, ale aj ako centrum baníctva v Malých Karpatoch. 48 členov spolku s obmedzenými finančnými prostriedkami dokázalo a dokazuje pozitívne propagovať naše mesto a celý región doma i v zahraničí.
   Zo správy o hospodárení s finančnými prostriedkami baníckeho spolku za rok 2014 sa členovia spolku dozvedeli, že na účet spolku z 2% zaplatených daní členovia spolku a ich sympatizanti prispeli doteraz najväčšou sumou v celkovom objeme 2 237 Eur, za čo je potrebné poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí odviedli svoje 2% v prospech činnosti spolku. Hospodárenie spolku a jeho činnosť nepozostáva len z uvedených prostriedkov. Spolok na svoju bohatú činnosť získava prostriedky aj z dotácií od orgánov samosprávy mesta a župy. Všetky finančné prostriedky spolok používa na aktivity spolku, mimo iného na budovanie stálej expozície Pezinského baníctva, na ktorej ku dňu konania výročnej členskej schôdze doteraz odpracovali bez nároku na odmenu celkom 503 brigádnických hodín s celkovou hodnotou práce viac ako 4 000 Eur. Nakladanie s financiami spolku preverila revízna komisia spolku, ktorá konštatovala, že ich používania je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vo vedení účtovníctva nezistila žiadne pochybenia.
   Program schôdze pokračoval v súlade so Stanovami spolku (čl. VIII. ods.1 písm. c ) voľbou predsedu spolku. Spolok si volí predsedu každý druhý rok. Z troch navrhnutých kandidátov po sčítaní všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatovala, že na najbližšie funkčné obdobie sa predsedom spolku stal Štefan Granec. Veríme, že jeho zvolením sa činnosť spolku neutlmí, ale ešte viac zaktivizuje, k čomu prispejú všetci jeho členovia vrátane dvoch nových členiek, a to p. Mgr. Gabriely Tichej a Mgr. Lucie Šurinovej, ktoré svojím vekom omladia členstvo v spolku a súčasne prispejú k rozšíreniu zastúpenia žien v spolku.
   V pláne činnosti spolku na rok 2015, ktorý výročná členská schôdza schválila, sa najväčší dôraz kladie na dobudovanie stálej baníckej expozície tak, aby táto bola uvedená do užívania širokej verejnosti najneskôr 28.11.2015 pri príležitosti konania Svätobarborského šachtágu, ktorý spolok organizuje raz za dva roky. V tomto kalendárnom roku aj za spoluúčasti profesorského a študentského zboru z družobnej Ostravy. Členovia spolku sa v roku 2015 okrem dobudovania expozície zaoberali a zaoberajú aj myšlienkou uskutočnenia 11. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v roku 2018, keď si mesto Pezinok bude pripomínať 810. výročie prvej písomnej zmienky o ňom. V roku 2008 sa v Pezinku uskutočnilo vôbec prvé Stretnutie banských miest a obcí Slovenska a boli by sme radi, keby sa toto celoslovensky významné podujatie každých desať rokov vracalo do Pezinka.
   Na výročnej členskej schôdzi sa rozhodlo, a to hlasmi všetkých prítomných členov spolku, že Jozef Mišuta, doterajší predseda a zakladajúci člen spolku a stáva sa čestným predsedom spolku. Táto pocta p. Mišutovi patrí za jeho neúnavnú prácu v prospech spolku.
   Výročná členská schôdza na záver rokovania vyslovila úprimné poďakovanie za spoluprácu a podporu orgánom samosprávy mesta, predovšetkým p. primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, predstaviteľom župy a všetkým spoločenským organizáciám, s ktorými na území Pezinka spolupracuje.

 

JUDr. Dušan Vilim,podpredseda spolku

 


Ohodnoťte článok: