Sociálna poradňa

Február 2015 / Prečítané 786 krát

   Mám súdom určené výživné. Po celú dobu, od kedy sme sa s bývalým manželom rozviedli mi na deti neprispieval v celej výške ako určil súd. Posledné dva mesiace však neplatí vôbec. Čo mám robiť? Mám nárok na nejaké dávky?
   Ak si Váš bývalý manžel neplní riadne vyživovaciu povinnosť k deťom a nezaplatí tri po sebe nasledujúce mesiace, resp. neplatil vyživovaciu povinnosť dlhšie obdobie v plnej výške a súčet dlžného výživného dosiahol výšku trojmesačného výživného, môžete podať trestné oznámenie za neplnenie si vyživovacej povinnosti. Zároveň máte možnosť s právoplatným rozhodnutím o určení výživného navštíviť exekútorský úrad. Exekútor následne začne dlžné výživné vymáhať. V prípade neúspešného exekučného konania, ktoré trvá najmenej tri mesiace (napr. bývalý manžel nepracuje, nemá úspory a pod.), Vám vydá exekútorský úrad o tom potvrdenie.
   Následne môžete navštíviť príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie dávok v hmotnej núdzi, kde po splnení podmienok môžete žiadať náhradné výživné.
Touto dávkou prispieva štát na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu.
   K žiadosti o náhradné výživné bude potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie súdu, potvrdenie exekútora, potvrdenie školy o tom, že dieťa si riadne plní povinnú školskú dochádzku, resp. potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave na povolanie štúdiom a tiež Vaše potvrdenie o príjme.
   Ďalšou podmienkou pre vyplácanie náhradného výživného je, aby Váš mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov nepresiahol 2,2- násobok sumy životného minima.
Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Presný výpočet výšky výživného ako aj Vaše ďalšie povinnosti Vám dôkladnejšie vysvetlia pracovníci príslušného úradu, preto Vám navrhujem úrad osobne navštíviť.
   Takže, zhrnutie na záver. Môžete na polícii podať trestné oznámenie za neplnenie si vyživovacej povinnosti. Ďalej môžete navštíviť exekútorský úrad a počkať či bude exekučné konanie úspešné. V prípade, že nie, navštívte ÚPSVaR a po splnení podmienok môžete žiadať o náhradné výživné.
   Je to dlhší proces a bez chýbajúcich peňazí sa žije dosť ťažko Vám aj deťom. Preto Vám prajem trpezlivosť a odporúčam čím skôr začať túto záležitosť vybavovať.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: