Rok 2014 na OR HaZZ v Pezinku

Február 2015 / Prečítané 1304 krát

   Ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické údaje o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalostiam. Za obdobie roka 2014 uskutočnili príslušníci okresného riaditeľstva zo svojich hasičských staníc v Pezinku a v Senci 709 výjazdov. V okrese Pezinok bolo z celkového počtu výjazdov 136 k požiarom,110 k technickým zásahom, 73 k dopravným nehodám. Zásahov, pri ktorých sa vyskytli nebezpečné látky, bolo 13. Vykonaných bolo 10 taktických cvičení, v 21 prípadoch jednotka nemusela už zasahovať a v jednom prípade došlo k zneužitiu jednotky. Rýchlym a profesionálnym zásahom hasiči pri požiaroch uchránili hodnoty vo výške 2 367 750 €. Celková škoda pri požiaroch predstavuje 416 650 €.
   Oddelenie požiarnej prevencie ako súčasť okresného riaditeľstva HaZZ vykonáva kontrolnú činnosť, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti a zúčastňuje sa kolaudačného konania. Vykonáva preventívno – výchovnú činnosť, rieši priestupky a ukladá pokuty pri porušení predpisov o ochrane pred požiarmi.
   Za obdobie roka 2014 vykonalo okresné riaditeľstvo 218 kontrol, pri ktorých bolo zistených 1032 nedostatkov. Kontroly boli zamerané aj na objekty, ktoré sú zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok. V súvislosti s kontrolnou činnosťou bolo uložených 8 blokových pokút a riešený bol 1 priestupok. V oblasti stavebnej prevencie vydalo okresné riaditeľstvo 1053 stanovísk.
   Na obciach bolo vykonaných 7 komplexných a 2 následné kontroly.
   V preventívno - .výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok – mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou a Malokarpatským múzeom Pezinok, bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy sv. Floriána sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov a ich technika spolu s ukážkami práce polície. Okresné riaditeľstvo sa podieľalo pri organizovaní výstavy „ Horí, horí! 3 “ pri príležitosti 140. výročia DPO Pezinok – mesto. Príslušníci vykonávali besedy spojené s ukážkami práce hasičov a ich techniky priamo na školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. V spolupráci s DPO bola vyhlásená súťaž pre deti v kreslení. Preventívno – výchovná činnosť bola realizovaná nielen pre deti ale aj pre starších občanov – dôchodcov.
   V mesiaci september sa v spolupráci s DPO Pezinok - mesto uskutočnila súťaž o pohár mesta Pezinok.
   Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky ale i psychicky náročnej práci hasičov.
   V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

 

Eva Orlická

 


Ohodnoťte článok: