Mesto Pezinok predáva

Február 2015 / Prečítané 833 krát

Mesto Pezinok

PREDÁVA
dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku


   Pozemky majú celkovú výmeru 3.202 m2. Minimálna kúpna cena je 60.000 eur.
   Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.
   Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do štvrtka 26. 3. 2015 do 11.00 hod. na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla „SÚŤAŽ - predaj domu Za dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“
  
   Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční vo štvrtok 26. 3. 2015 o 14.00 hod.
Informácie: web: http://www.pezinok.sk , tel.: 033/6901203,
e-mail: matej.tarbaj@msupezinok.sk


Ohodnoťte článok: