Informácia o zápise detí do materských škôl

Február 2015 / Prečítané 1395 krát

   Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2015/2016 sa budú prijímať dňa 11. 3. 2015 (streda), v čase 8.00 - 11.00 h. a 14.00 - 17.00 h. na Mestskom úrade, Radničné námestie č. 7, Pezinok, na 1. posch, č. dv. 12.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:
   1. Vyplnenú „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2015/2016 “ s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa a jeho spôsobilosti navštevovať MŠ; prosíme žiadosť predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu). Bez lekárskeho potvrdenia nie je žiadosť kompletná a nemôže byť prevzatá!
   2. Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).
   3. Občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa, alebo potvrdenie o trvalom pobyte zákonných zástupcov dieťaťa (k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012).
   4. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
5. Ak je dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, predloží zákonný zástupca odporúčanie Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku.
   Formuláre žiadosti sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk. Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená žiadosť vrátane potvrdenia od lekára. Pre dieťa je možné podať iba jednu žiadosť. Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Mladšie dieťa môže byť prijaté iba vo výnimočnom prípade. Poradie na zápise nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
   Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2015), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ určí jej riaditeľ. Riaditeľky MŠ a riaditeľ ZŠ s MŠ určili ostatné podmienky - sú zverejnené v materských školách, ZŠ s MŠ, vývesných tabuliach Mesta a na www.pezinok.sk .
   Rozhodnutie o prijatí príp. neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2015/2016 vydajú riaditelia škôl spravidla do 30. 4. 2015.
   Predpokladaný počet voľných miest k začiatku šk. roka je na MŠ: Bystrická-40; gen. Pekníka-60; Svätoplukova-40; Vajanského-10; Za hradbami-35; Záhradná-10; na ZŠ s MŠ Orešie-22.
   Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať: základné hygienické návyky (používanie WC, umývanie a utieranie rúk, česanie, používanie vreckovky); nemá mať plienky; samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka; malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky - odporúča sa suchý zips); má si poznať svoje veci; má vydržať pri jednej aktivite minimálne 10-15 minút; malo by vedieť počúvať a byť v kolektíve; malo by vedieť chodiť po schodoch; malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

     Podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2015/2016

Riaditeľka: MŠ Bystrická 1, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1, MŠ Záhradná 34, pri vyššom počte prihlásených detí ako je možné prijať, prednostne prijíma:
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31. 8. 2015), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou; (podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole)
Ostatné podmienky prijatia:
- dieťa, ktorého zákonný zástupca má pracovný pomer v materskej škole, do ktorej sa dieťa hlási;
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky a je zo sociálne znevýhodneného prostredia, (na základe písomného odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku – odporučenie predložiť pri zápise);
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
- ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.
   Riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne prijíma:
· deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2015), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou; (podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole)
Ostatné podmienky prijatia:
- dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Pezinku a má staršieho súrodenca v ZŠ s MŠ Orešie;
· dieťa a jeden zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa je zo sociálne znevýhodneného prostredia; (na základe písomného odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku – odporučenie predložiť pri zápise);
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
- ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.