Spomíname

Január 2015 / Prečítané 1590 krát

Dňa 4. 1. 2015 sme si pripomenuli 6. výročie od smrti nášho drahého
Františka VIRGOVIČA,
ktorý zomrel vo veku 63 r. S láskou naňho spomína manželka, dcéra, synovia, 3 vnučky a nevesty. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 1. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka a babka
Hermínka SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme všetkým.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... To, že sa rana zahojí, je iba klamné zdanie, navždy nám v srdci zostane len bolesť a tiché spomínanie. Dňa 8. januára uplynulo bolestných 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
Elena LOIPERSBERGEROVÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
 
  Dňa 1. 2. 2015 si pripomenieme 60. výročie úmrtia nášho otca
Štefana ONDROVIČA.
S láskou spomínajú deti Ruženka, Emil a Juraj s rodinami.
Dňa 27. 1. 2015 uplynulo 50 rokov, čo nás navždy opustil
náš najstarší brat
Ján NOSKOVIČ
z Grinavy. S láskou spomínajú súrodenci s rodinami.
 
  Dňa 17. 2. sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny
nášho drahého otca
Vincenta ČAJKOVIČA.
S láskou spomíname. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
15. februára 2015 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
František JERGL.
S láskou a úctou spomínajú, manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí si naňho
v dobrom spomenuli.
 
  Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 11. 1. 2015 uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustil vo veku 86 rokov
Ivan GOLJER.
S láskou a úctou na neho spomínajú deti Dana a Ivan s rodinami.
Nezomrel ten, kto v našich srdciach zostáva. Dňa 13. 1. 2015 sme si pripomenuli 17. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý
František VARGA.
a dňa 18. 2. 2015 si pripomenieme jeho nedožitých 92 rokov. S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.
 
  Kto žije v našich srdciach, neumiera. Dňa 21. 1. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie od smrti našej drahej mamy, starej mamy a prababičky
Hedvigy HORVÁTHOVEJ.
Kto ste ju poznali, venuj
te jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomínajú manžel Ľudovít a deti s rodinami. Navždy ostaneš s nami. Ľúbime ťa.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie
od úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, ale v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 25. 12. 2014 uplynuli 4 roky, čo navždy dotĺklo láskavé srdce nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana ZEMKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Marta, dcéry s rodinami.
Dňa 5. 1. 2015 uplynuli 4 roky, čo nás opustila naša drahá mama a 17. 1. 2015 uplynulo 11 rokov, čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
  Dňa 1. 1. 2015 sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána BEDEČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 28. 1. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná
Eva JAROŠOVÁ
rod. Bartoňová.
Venujte jej tichú spomienku. Spomínajú manžel a deti.
 
  Dňa 29. 12. 2014 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Ján JANÁS.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Márne ťa naše oči hľadajú, márne slzy po tvári stekajú. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2015 sme si pripomenuli 8. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca manželka a deti s rodinami.
 
Ako ticho ste žili, tak ticho ste odišli. Skromní vo svojom živote, veľkí vo svojej láske a dobrote. V mesiaci január sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej mamy
Gizely KRAUSOVEJ
a 17. výročie od úmrtia nášho drahého otca
Jozefa-Jána KRAUSA.
S láskou a úctou spomína dcéra Gabriela s rodinou.
Dňa 8. 12. 2014 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka, teta a kamarátka
Zdenka STREZENICKÁ.
S láskou spomínajú dcéra, synovia, vnúčatá, nevesta a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 29. 1. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej mamičky a babičky
Valérie KOVÁČIKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú dcéry s rodinami.
Odišli cestou, ktorou musí ísť každý sám, len dvere spomienok nám nechali dokorán. 16. 1. 2015 sme si pripomenuli 20. výročie od úmrtia nášho otca
Michala VARGU
a 6. 1. 2015 18. výročie úmrtia našej mamy
Zuzany VARGOVEJ

a 7.1. 2015 11. výročie úmrtia nášho brata

Jaroslava VARGU.
S láskou spomínajú deti a súrodenci s rodinami
  Dňa 14. 1. 2015 sme si pripomenuli 25. výročie smrti nášho milovaného otca a dedka
Michala JURIŠA
z Pezinka - Cajle. S láskou a úctou naňho spomínajú synovia a dcéra Eva s rodinami.


Ohodnoťte článok: