Malá ukážka kaderníckej zručnosti

Január 2015 / Prečítané 984 krát

   Dňa 20.1. 2015 sa konala v SOŠ na Komenského ulici v Pezinku školská súťaž v kaderníckej tvorbe. Prváci predviedli techniku natáčania vlasov, druháci vytvárali dámsky denný nositeľný účes a tretiaci, ktorí sa v tomto roku pripravujú na záverečné skúšky, sa museli popasovať s plesovým účesom.
   Prváci - kaderníci len necelých 6 mesiacov - ukázali dobrú prípravu, podobne ako žiaci tretieho ročníka. Porota mala ťažkú úlohu pri prideľovaní bodov za techniku práce, čistotu účesu, kvalitu predprípravy, oblečenie, líčenie, celkový vzhľad, čas...Získané body určili ako víťazku spomedzi prvákov Katarínu Kováčikovú a spomedzi tretiakov Nicole Peškovú. V 2. ročníku patril stupienok víťazov Kataríne Pätoprstej. Osobitnou kategóriou boli žiačky maturitného ročníka, ktoré sú už držiteľkami výučných listov, tak dobre zhotovený účes k danej téme bol samozrejmosťou. Súťažná úloha - plesové líčenie. Prvé miesto získala Diana Silná (viac na www.soskompk.sk).
Stredná odborná škola na Komenského 27 v Pezinku v ostatných rokoch zápasí s malým počtom žiakov - tak, ako všetky stredné odborné školy. Pokles počtu žiakov na základe demografickej krivky pocítili aj iné typy stredných škôl. Rušenie tried, pracovných miest či škôl sledujeme každý rok.
   Nízky počet žiakov v triede je výborný východzí moment pre učiteľa - môže využiť princíp individuálneho prístupu a spätnej väzby v plnej miere. Preložené do bežnej reči, vyučujúci sa môže venovať každému žiakovi osobitne, každý žiak má možnosť reagovať na preberanú tematiku, pýtať sa, odpovedať, prejaviť svoj názor či uhol pohľadu. Ak je učiteľ kreatívny a má autoritu a žiaci majú záujem a učiteľa rešpektujú, výsledok sa dostaví pomerne rýchlo - učivo zvládnu, možno nie všetci výborne, ale každý z nich je „v obraze“. Precvičovanie získaných vedomostí priamo na vyučovaní, využívanie simulácie, názornosť (na stredných odborných školách v úzkej spolupráci s praktickým vyučovaním) majú totiž pri malom počte žiakov niekoľkonásobnú účinnosť. A absolvent vstupuje na trh práce pripravený. Má to jeden malý háčik - finančné zabezpečenie. Na pochopenie stačí jednoduchá matematika: viac žiakov = viac peňazí. Manažment každej školy hľadá možnosti na získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Jednou z ciest je prenájom voľných priestorov iným subjektom.
   SOŠ sa v roku 2013 chopila príležitosti a so súhlasom zriaďovateľa, ktorý je vlastníkom areálu na Komenského 27 v Pezinku, prenajala priestory Súkromnej cirkevnej základnej škole Narnia.
Budova školy je prítomnosťou Narnie absolútne využitá, školská kuchyňa získala 140 vďačných stravníkov, školský internát ďalších ubytovaných zamestnancov školstva (aj zo zahraničia) a zo športovej haly sa ozýva detský džavot v rámci hodín telocviku. Nájomca pomôže preklenúť prenajímateľovi ťažké obdobie, ba možno položí základy dlhodobejšej spolupráce v oblasti vzdelávacích programov, čo je iný level ako nájomný vzťah.
Okrem toho, riešenie nedostatku financií nájomnými zmluvami nemôže byť trvalým stavom. To, čo škola potrebuje, sú žiaci. V každej triede minimálne 20. Žiaci potrebujú kvalitné vzdelávanie pre život. SOŠ stavia na kvalite odborného výcviku, gastronomických a kaderníckych službách.
V školskom roku 2015/2016 ponúka deviatakom odborné vzdelávanie v učebných odboroch kuchár, čašník a kaderník a následné štúdium v študijných odboroch spoločné stravovanie a vlasová kozmetika - absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie).
   Škola je členom Slovenskej živnostenskej komory, usporiadateľom medzinárodnej kaderníckej súťaže Cena Mesta Pezinok.
   Ak máte záujem zistiť viac, navštívte nás - informácie podávame každý deň.

 

Elena Jurčíková Foto: Monika Khayat

 


Ohodnoťte článok: