Päťdesiate roky boli v znamení plnenia plánov

Január 2015 / Prečítané 966 krát

   Po predchádzajúcej sérii článkov o histórii pezinskej stanice, ktorá zachytila povojnové obdobie prvej ČSR, vám prinášame pohľad do obdobia 50. rokov minulého storočia.
   Prvý zápis po februári 1948 je až z roku 1953. Napriek snahe vedenia stanice o doplnenie chýbajúcich rokov nikdy sa to nepodarilo. Predkladané roky 53 – 55 sú charakteristické zvyšovaním prepravných výkonov, ktoré neustále stúpali.
   V týchto rokoch sa okrem iného pristúpilo aj k rekonštrukcií samotnej výpravnej budovy. Porok prišiel aj do Pezinka, a preto od roku 1955 má stanica vlastný rozhlas.

1953
  
Pri spisovaní pamätnej knihy so zreteľom na vymedzený úsek Pezinok - Sv. Jur neboli prevedené žiadne podstatné zmeny vzhľadom na predchádzajúce roky. Samotná stanica takisto ostala bez podstatných zmien, ktorých by ovšem v dôsledku vzmáhajúcej sa prepravy bolo žiaduce, aby po stránke technickej, tak aj po stránke výstavby.
   Mesto Pezinok stalo sa okresným mestom, čoho dôsledkom je, že v Pezinku sa skoncentroval obchodný ako aj priemyselný ruch, čo ma priamy následok vzrast prepravný v porovnaní k minulým rokom. Preprava tovaru sa zvýšila na 110 600 ton a preprava osôb(cestujúcich) na 1 355 739.
   Vývojová krivka v priemysle a hospodárstve má rýchlu stúpajúcu tendenciu a dá sa očakávať, že v tomto roku ako aj v rokoch budúcich sa bude preprava zvyšovať a požiadavky na železnicu budú čo raz väčšie. Táto preprava bude hlavne spočívať v prepravovaní hotových priemyselných výrobkov v rámci plánovaných jednotlivými podnikmi, ako aj v prepravovaní nespracovaných výrobkov. Preprava vína bola uskutočňovaná len prostredníctvom Malokarpatských vinárskych závodov np. Pezinok, v tomto roku ovšem v menšom rozsahu a to v dôsledku živelných pohrom, ktoré postihli miestne vinohrady a to zmrznutie a zničenie vinohradou perenosporou. Tieto živelné pohromy priamo dotkli zdroj výživy miestneho obyvateľstva, nakoľko pestovanie vinnej revy je vo väčšej miere podstatný zdrojom výživy.
   Po stránke osobnej treba zaznamenať zmeni vo vedení stanice v tom smysle, že doterajší náčelník stanice František Paško bol preložený na iné miesto, vedenie stanice prevzal Ľudovít Šindelár a dňom 28. I.1953 menovaný náčelník stanice Gejza Baran.
   Vzdor všetkému úsiliu nepodarilo sa mu zistiť dáta potrebná do pamätnej knihy od roku 1948 do r. 1952, nakoľko do tej doby táto nie je vedená.

1954
  
V smysle nariadenia Správy dráhy ako aj v snahe zachytiť všetky vývojové udalosti týkajúce sa úseku Pezinok- Sv. Jur a hlavne žst. Pezinok pokračujem v spisovaní pamätnej knihy nadväzujúc na rok 1953.
   Behom roku 1954 nenastali žiadne zmeny, ktoré by mali podstatný vplyv na samotnú stanicu ako aj hore uvedený úsek. Ako už bolo uvedené v r. 1953 vývojová krivka v priemysle a hospodárstve v meste Pezinok značne stúpla, čo mala za následok zvýšenia prepravy a boli kladené väčšie požiadavky na železnicu zo strany výrobcov- prepravcov. Tieto požiadavky stúpajú pomerne vo zvýšenej miere, naproti tomu technické zariadenie stanice nie sú dostatočné, aby tieto úkoly mohly byť splnené, bez toho, aby nebola narušená plynulosť práce predpokladané plánom stanice a grafikonom vlakovej dopravy.
   V roku 1954 zvýšila sa preprava vína, v dôsledku dobrej úrody hrozna vzhľadom na minulé roky.
   Od. 1. okt. 1954 v dôsledku reorganizácie prepravy kusového tovaru snížil sa stav zamestnancov v komerčnej službe. Kusový tovar prepravuje ČSAD a v stanici Pezinok je zriadená sberna.
   V tomto roku boli prevedené voľby do národných výborov. Zo stavu zamestnancov žel. stanice Pezinok bol zvolený jeden zamestnanec Ján Hajšel, výpravca ako Člen do národného výboru.
Pracovný kolektív zamestnancov zlepšil svoju prácu v roku 1954, čo sa prejavilo vo vyjadrení pochvalného uznania Správcu dráhy za posledný štvrťrok 1954.
   Stanica Pezinok dostala od Oddelenia Bratislavskej dráhy pridelený miestny rozhlas na zlepšenie a z kvalitnejšie prepravy cestujúcich.

1955
Keď pokračujem v zaznamenávaní udalostí týkajúcich sa stanice Pezinok a jej priľahlých úsekov za rok 1955, musím poznamenať, že v uvedenom roku bola prevedená menšia adaptačná práca na samotnej prijímacej budove. Oddelenie bratislavskej dráhy v smysle uznesenia vlády v rámci skvalitnenia a zlepšenia služby cestujúcim uvoľnilo čiastku Kčs 84 106,86 na najnutnejšie opravy stanice. Tieto opravy boly prevedené okresným stavebným podnikom Malacky. Uvedené opravy spočívali v nátere okien, dvere na dopravnej kancelárii boly vymenené, nad perónom opravená celá strecha, nad oknom dopravnej kancelárie a osobnej pokladne v peronovej streche boly urobené svetlíky, čím sa dostáva priamo do uvedených miestností svetlo čo do tých čias nebolo a tým trpeli zamestnanci nedostatkom denného svetla. Pri zamračenom počasí muselo sa v uvedených kanceláriach aj cez deň svietiť elektrickým svetlom. Ďalej bolo opravené zábradlie a novo zhotovené kvetinové žľaby, vymalované kancelárie, čakáreň a vonkajšia fasáda. Tieto práce boly prevedené k 1. Máju 1955 ako aj v súvislosti s prvou celoštátnou spartakiadou v mesiaci jún 1955. Preprava účastnikov prvej celoštátnej spartakiády bola zvládnutá bez podstatných závad podľa vopred dobre pripraveného plánu. V samotnom meste Pezinok bola okresná spartakiáda, ktorá po stránke prepravy účastníkov spartakiády prebehla v úplnom poriadku a bez akýchkoľvek závad.
   V uvedenom roku bol daný do prevádzky miestny rozhlas, ktorý slúži k spríjemneniu služby cestujúcej verejnosti, ako aj k informovaniu vo veciach osobnej dopravy, prípadne iných rôznych informácií.
   V súvislosti so zvýšením nakládky v žel. stan. Pezinok od 22.5.1955 bol zavedený prestavný vlak - obsluha vlečiek, ktorý z väčšej časti prevádza posun, prístavbu vlečiek a iné potrebné manipulačné práce v stanici.

 

Mgr. Stanislav Horváth zdroj: Archív ŽSR,  Zbierka pamätných kníh

Texty z pamätnej knihy neprešli redakčnou úpravou.

 


Ohodnoťte článok: