Práčovňa pre seniorov je na Hrnčiarskej 44

Január 2015 / Prečítané 1032 krát

   V roku 2014 sa podarilo zaregistrovať na Bratislavskom samosprávnom kraji ďalšiu sociálnu službu, a to podľa § 59 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov doplnkovú službu práčovňu pre seniorov.
   V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá - nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, - má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo - dovŕšila dôchodkový vek.
  Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. Práčovňa je zriadená v objekte na Hrnčiarskej ul. č. 44 v budove účelovo zrekonštruovanej ako jedáleň pre dôchodcov – výdajňa a práčovňa, denné centrum pre seniorov. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie, ale i celkové materiálne vybavenie zodpovedá a vyhovuje charakteru poskytovaných služieb. Podľa VZN č. 6/2012 cena za jednu práčku je stanovená vo výške 3€. Prádlo je možné priniesť v pracovných dňoch od 7.00 – 15.00 h.

Kontakt : 033/6901975 – p. Eva Šimeková, Hrnčiarska 44, Pezinok

 

Mgr. Martina Valková, vedúca odd.školstva  a soc.starostlivosti

 


Ohodnoťte článok: