Spomíname

December 2014 / Prečítané 1015 krát

Dňa 22. 12. 2014 uplynie neuveriteľných 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý a láskavý otec a starý otec
Michal FISCHER.
S láskou, vďačnosťou a úctou si na neho spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu spolu s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
 
  Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Márne ho naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Dňa 24. 12. 2014 uplynie 5 rokov od smrti manžela,
otca a švagra
Ľubomíra ANDELA.
Spomína manželka a deti, Ľuboš a Janko.
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc, čo si rada mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti , nech ti dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa radi mali. Spomíname si na
Ing.Pavlínu PILKOVÚ,
ktorá by sa dňa 1. 12.2014 dožila 70 rokov. Smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
Tento rok uplynie 30 a 25 rokov čo nás navždy opustili
Jozefína a Ján HAJTMÁNKOVI.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dňa 17. 12. 2014 sme si pripomenuli 25 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel a otec
Michal LIŠKA.
S láskou na neho spomínajú manželka a dcéra Alica. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že 2. decembra by sa dožil svojich 60-tin náš drahý
Michal ČAPUCHA
a zároveň si 30. januára pripomenieme 10 rokov, čo nás navždy opustil. Za tichú spomienku na neho ďakuje manželka a ostatná rodina. Spomíname a nezabúdame.
Dňa 24. 12. uplynie 20 rokov od úmrtia nášho drahého
Jozefa SOBOTU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Ako prúd rieky čas letí, na hrobe už len kahanček svieti. To je spomienka na teba, mamička, od tvojich detí. V tichých modlitbách na teba spomíname a v srdciach si lásku tvoju navždy uchováme. Dňa 18. 12. sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej drahej mamičky
Estery NIMERFOLOVEJ
z Pezinka. S láskou spomínajú dcéry Mária, Katarína, Júlia, Hela a Estera s rodinami.
Už 15 rokov uplynulo odvtedy,
čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko
Rudolf MARKE.
z Grinavy. S láskou a úctou spomíname, dcéra Eva s Martinom.
 
Spomíname na:
Štefana VALKU
† 10. 12. 1993
Annu VALKOVÚ
† 7. 9. 2006
Štefana VALKU
† 9. 6. 1959
Petra VALKU
† 24. 12. 2011
Venujte im tichú spomienku. Za všetkých Pavol Valka s rodinou.
Dňa 31. 12. si pripomenieme 1. výročie úmrtia
Ing. Jindřicha MARKUSA.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli. Boli sme dvaja. Dvaja na všetko – na lásku, na boj i bolesť i na hodiny šťastia. Dvaja na výhry i prehry, na život a na smrť... dvaja! Chýbaš mi. S láskou Dada.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 3. 12. 2014 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou
a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
  Tento rok uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho milovaného otca, dedka a prededka
Emila OTŘÍSALA.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú dcéry Jiřina, Eva, Viera s rodinami.
S pocitom hlbokého smútku sme si 27. 11. pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Štefana JERGLA.
Manželka Jiřina, synovia Štefan, Peter, dcéra Renáta, vnuci Dominik, Peťko, vnučky Ingrid, Patrícia, Radka a Nina.
 
  Dňa 18. 12. 2014
sme si pripomenuli 18 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomína otec, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
Dňa 30. 11. 2014 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého
Františka TEKULU.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
 
  Dňa 17. 12. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: