S akým problémom sa obrátiť na Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti na MsÚ Pezinok

December 2014 / Prečítané 469 krát

   Zámerom samosprávy Mesta Pezinok je vytvoriť podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby pre občanov mesta Pezinok. Sociálne služby sú nástrojom sociálnej pomoci a predstavujú špeciálne aktivity pomáhajúce riešiť sociálnu a hmotnú núdzu občanov. Pracovníci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti sa denne stretávajú s najrôznejšími problémami našich občanov, s ktorými si nevedia často sami poradiť. V takýchto prípadoch je niekedy potrebná pomoc. Naše oddelenie preto poskytuje pomoc a poradenstvo v rôznych oblastiach života človeka, ktoré mu pomôžu preklenúť nepriaznivé obdobie.
   Občania mesta Pezinok sa môžu preto s dôverou obrátiť na pracovníkov Mesta Pezinok aj v takýchto prípadoch:
- posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a pre poskytovanie domácej opatrovateľskej služby,
- poskytovanie sociálnych služieb – Zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, dovoz obedov do domácností, práčovňa, jedáleň, denné centrá,
- starostlivosť o občanov s potrebou osobitnej pomoci a o spoločensky neprispôsobivých občanov,
- inštitút osobitného príjemcu,
- nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia - poskytovanie dočasného ubytovania občanom , ktorí sa ocitli bez prístrešia,
- sociálno-poradenská práca prvého kontaktu, vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia,
- diagnostikovanie problému klienta vrátane spolupráce s rodinnými príslušníkmi a inými inštituciámi,
- sociálne šetrenia v prirodzenom prostredí klienta,
- vyhotovovanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre aktivačnú činnosť,
- uzatváranie písomných dohôd o vykonávaní menších obecných služieb s obcou a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- výber uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie aktivačnej činnosti,
- vyhotovovanie dohôd na menšie obecné služby medzi uchádzačom o zamestnanie a Mestom,
- kontrola a rozdelenie pridelených pracovných úloh uchádzačovi o zamestnanie v pridelených rajónoch na území mesta,
- kontrolu uchádzačov o zamestnanie pridelených na aktivačnú činnosť a malé obecné služby v zariadeniach Mesta Pezinok,
- vyhotovenie evidenčných mesačných výkazov uchádzačov o zamestnanie,
- vykonávanie terénnej sociálnej práce vo vzťahu k osobám ohrozených sociálnym vylúčením alebo osobám sociálne vylúčeným (dlhodobo nezamestnaní, občania bez prístrešia, alkoholici, Rómovia, osoby po návrate z detských domovov a pod. – osoby žijúce v chudobe alebo na hranici chudoby), a to na ulici, v domácnosti, v rodinách klientov,
- pochovávanie neznámych osôb bez príbuzných, ktorí zomreli na území nášho mesta,
- poskytovanie dotácií na stravu a školské potreby,
- riešenie problematiky záškoláctva a požívania alkoholu mladistvými a maloletými,
- poskytuje základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov (občiansky preukaz, rodný list, zdravotný preukaz)
- a iné...
   V prípade potreby nás môžete kontaktovať:
Mestský úrad Pezinok, Odd. školstva a sociálnej starostlivosti, prízemie, č. dverí P8, P9, tel. 033 / 690 13 00, 690 13 02, 690 13 04.

 


Ohodnoťte článok: