Vyúčtovanie dotácií za rok 2014

December 2014 / Prečítané 589 krát

   Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania dotácií poskytnutých Mestom Pezinok na rok 2014, chceme upozorniť, že v zmysle VZN č. 4/2013 je žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, povinný vykonať jej písomné zúčtovanie na predpísanom tlačive (Príloha č. 4 tohto VZN) na základe účtovných dokladov do 15.1.2015. K vyúčtovaniu je povinný predložiť kópie účtovných dokladov (faktúry, bankové výpisy, hotovostné pokladničné doklady, stručná informácia o realizácii projektu).
   Pri dodaní vyúčtovania sa stále stretávame s tým, že podklady vyúčtovania sú neúplné, chýbajú hlavne pokladničné doklady a výpisy z účtov, prípadne sú finančné prostriedky použité na iný účel, ako bolo stanovené v Zmluve o poskytnutí dotácie. Týmto upozornením chceme predísť zbytočnej administratíve, prípadne vyrubeniu sankcií.
   Nedodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom na vylúčenie subjektu z procesu prideľovania financií na nasledujúci rok.

 

Anna Stašová, Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

 


Ohodnoťte článok: