Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2015 bude vyrovnaný

December 2014 / Prečítané 550 krát

   Rozpočet na rok 2015 schválili poslanci mestského zastupiteľstva dňa 9. decembra 2014.
   Mesto Pezinok bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške16 087 252 eur na strane príjmov i výdavkov. Bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový, kapitálová časť rozpočtu bude schodková. Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný z prostriedkov rezervného fondu.
   Z rezervného fondu sa má v roku 2015 použiť suma vo výške 235 187 eur na splátky istín z komerčných úverov a 259 500 eur sa použije na financovanie kapitálových výdavkov.
   Oproti minulému roku je rozpočet 2015 nižší o 763 tisíc eur na strane príjmov aj na strane výdavkov v dôsledku zníženia kapitálových príjmov aj výdavkov.
   V príjmoch sú zapracované projekty „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“ a projekty „ISRMO“.
   V bežných výdavkoch sú plánované všetky aktivity, ktoré vyplývajú zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Súčasťou bežných výdavkov je projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“ v sume 462 tisíc eur.
   Kapitálové výdavky sú v rozpočtované vo výške 2,9 milióna eur, z toho 2,5 milióna eur na projekty ISRMO a zvyšok na ostatné investičné akcie . Prioritou Mesta Pezinok v roku 2015 z dôvodu čerpania grantov je zabezpečiť financovanie projektov ISRMO a s tým súvisiacich ďalších výdavkov. Požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2015 budú prehodnotené v závislosti od naplnenia kapitálových príjmov. V prípade havarijných situácií a ohrozenia majetku mesta budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.
   Na splátky istín z úverov je rozpočtovaná suma vo výške cca 264 tisíc eur.

 

(OE a MD)

 


Ohodnoťte článok: