Spomíname

November 2014 / Prečítané 1297 krát

Dňa 3. 12. 2014 si pripomenieme nedožité 64. narodeniny našej drahej
Oľgy VAGAČOVEJ.
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 7. 12. 2013 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko
Michal SLEZÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Deti s rodinami. Ďakujeme.
Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 23. 11. 2014 uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš drahý manžel a otec
Ernest PETRAKOVIČ.
Spomínajú manželka Rozália a synovia Ernest a Peter s rodinami.
 
  Dňa 25. 11. uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila vo veku 55 rokov naša drahá manželka, matka, babička
Irena TURANSKÁ.
S láskou spomínajú manžel, syn, dcéra, vnúčatá a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 2. 10. 2014 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho otca
Jána NEVORALA.
S láskou spomínajú dcéra Anka s rodinou.
 
  Dňa 20. 11. 2014 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustila naša mama
Vilma PONIŠTOVÁ.
Tí, ktoí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
Dňa 23. 11. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  26. 11. 2014 uplynú 2 roky, čo prestalo byť srdce
Ladislava HOTOVÉHO.
Ocinko, so smútkom, ale veľkouláskou na teba spomíname.
Smútiaca rodina.
Dňa 14. 11. 2014 uplynulo 12 rokov od smrti našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 11. 12. 2014 uplynie 7 rokov, čo nás opustil manžel otec,
dedko a pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 25. 11. uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel
Ladislav ŠIKULA.
S láskou spomína manželka Anna, syn Marek a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla chvíľa, keď som musel vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať. Dňa 26. 11. 2014 uplynú 2 roky, čo nás opustil manžel a otec
Ľubomír ŠIMONOVIČ.
Spomína manželka Veronika a syn Ľubomír. Venujte mu tichú spomienku.
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 14. 11. sme si pripomenuli 8. výročie smrti nášho milovaného otca a manžela
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Dňa 12. 11. 2014 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František ROZPRÝM.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.
Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto nevráti. Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Dňa 20. 11. 2014 uplynulo 20 rokov, čo nás náhle opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef DVORSKÝ.
S láskoui spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: