Povojnové obdobie 1. ČSR prinieslo mnohé zmeny

November 2014 / Prečítané 1023 krát

Železničná stanica v Pezinku – rok 1945   Po čase vám opäť prinášame pokračovanie nášho seriálu o histórii železničnej stanice Pezinok. V predošlej časti bolo spomínané vojnové obdobie Slovenského štátu z rokov 1939 až 1942. Nasledujúce obdobie sa v pamätnej knihe nespomína - resp. sa žiadny zápis nezachoval. Prvý povojnový zápis je až z roku 1947.

 

Železničná stanica v Pezinku – rok 1945


   Krátke obdobie slobody po ukončení druhej svetovej vojny sa nieslo v euforickom duchu rekonštrukčných prác, obnovy a obrody celej spoločnosti. Postupná rekonštrukcia trate a dodávka opravených rušňov viedla k postupnému zvyšovaniu prepravných výkonov. Okrem odstraňovania vojnových škôd sa pristúpilo k vysídleniu nemeckého obyvateľstva a poslovenčenia pripojenej obce Grinavy.

1947
   Železničné správne popísanie
   Pri popisovaní udalostí v pamätnej knihe bere sa zretel na úsek Svätý Jur- Pezinok. Do tohoto úseku patria: železničná stanica Pezinok, zastávka Myslenice a trať priľahlá po stanicu Sv. Júr.
 
Rekapitulácia udalostí z r. 1945/6.
   Prechodom fronty z horepopísaných objektov bola poškodená najviac prijímacia budova v Pezinku následkom výbuchu mín(streľbou) Však už koncom roku 1945 boly opravy budov a trati prevedené, takže rok 1946 bol už vlastne rokom riadnej premávky, pokiaľ to prevozné možnosti mohli len dovoliť. Počet 39 pravidelných vlakov denne hovorí tu za všetko.

Vývin v r. 1947
   Rok 1947 je už rokom plánovite sa rozrastajúcej sa dopravy, čomu nasvedčuje aj zvýšený počet vlakov v cestovnom poriadku 1947/48 na 50 pravidelných vlakov denne, čo bolo umožnené hlavne dodávkou nových a opravených rušňov a vagónov z našich dielní a tovární. Vzrast prepravy bol citeľný do septembra, od kedy sa intensita udržuje na rovnej výške, prípadne klesá následkom všeobecnej neúrody. V relácii stanice Pezinok sa preprava proti roku 1946 vyvíjala nasledovne:

Osobná preprava žel stan. Pezinok a pridelenej zast. Myslenice
   Dôvod zvýšenia prepravy bol samozrejmý po velkom ničení v druhej svetovej vojne a bola by preprava zaiste stúpla o mnoho viac, keby boly bývaly k tomu technické možnosti, a hlavne usporiadané svetové pomery.

Zmena názvu pridelenej zasávky
   V rámci poslovenčenia neslovenských názvov slovenských obcí bola pridelená zastávka Griňava poslovenčená na Myslenice (v auguste 1947)

Dvojročnica
  
V rámci dvojročnice sa v roku 1947 začalo s oplotením stanice Pezinok. Oplotenie sa dokončilo v roku 1948. Mimotoho sa previedla väčšia adaptácia natur bytu v prijímacej budove a premalovanie prijímacej budovy zvonku.

Zmena vo vedení stanice
   Dňa 4/6 júna 1947 prevzal vedenie stanice inšpektor št. žel. František Paško od doterajšieho prednostu stanice Jána Petroviča.

Výkony a podujatia zamestnancov
   V rámci propagácie športu bol založený v júli 1947 „ Kolkársky spolok železničných zamestnancov “ ktorý do konca septembra 1947 za účasti zamestnancov traťmajstrovského úseku v Pezinku postavil na železničnom pozemku murovanú kolkáreň, ktorej cena bola odhadnutá cca 250 000 Kčs. Zamestnanci v počte 40 za tri mesiace za dozoru traťmajstra Čierneho kopaly základy, stavali a pod., strechu dali čiste sami, za podpory miestnych obyvateľov a správy tehelní. Nakoľko kolkáreň je tak stavaná že sa dá použiť aj na iné ciele a je na železničnom pozemku, darovali vlastne túto stavbu železničnému podniku.

Práca traťmajstrovského úseku v Pezinku (TSS Trnava)
   V roku 1947 bola oplotená stanica Pezinok v úseku asi 500 metrov, oplotenie bude pokračovať v roku 1948. Trať v úseku Modra- Šenkvice- Pezinok bola po celý rok rekonštruovaná, drenážovanie traťových úsekov na viac miestach opravené.

Národnostné pomery
  
V rámci vytvorenia národnostného štátu, boli Nemci- ktorých v okolí Pezinku bolo usadených odo dávna do 50 percent- odsunutí do Nemecka následkom čoho nastal určitý pohyb obyvateľstva. Toho času býva v Pezinku len slovenské obyvateľstvo. V roku 1947(26/VII) slávilo mesto Pezinok 300 ročné jubileum povýšenia na kráľovské mesto. V roku 1947 sa pripojila obec Cajla (vyše 2000 obyv.) k Pezinku, takže počet obyvateľov je t. č. do 9000.

Všeobecné
   Rok 1947 bol katastrofálne suchý. Pezinok je vinársky kraj, vína- hlavný zdroj príjmu obyvatelov- sa urodilo velmi málo, následkom čoho poklesol aj predaj hrozna a vína (viď tabulku: spešiny).

 

zdroj: Archív ŽSR, Zbierka pamätných kníh
Mgr. Stanislav Horváth,Malokarpatské múzeumv Pezinku
Texty z pamätnej knihy, neprešli redakčnou úpravou.

Osobná preprava žel. stanice Pezinok a pridelenej zast. Myslenice
rok lepenkové
cest. lístky
písané
cest. lístky
batožina spešina
1946 200 529 ks 2 076 ks 4 615 ks 10 841 ks
1947 290 432 ks 5 972 ks 7 175 ks 10 875 ks
          
Nákladná preprava oproti r. 1946
rok podaj Dodaj
1946 7 354 ks 12 513 ks
1947 9 975 ks 13 128 ks


Ohodnoťte článok: