Spomíname

Október 2014 / Prečítané 1757 krát

Dňa 18. 10. 2014 sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Františka KOSTKU.
So spomienkou a bolesťou v srdci spomína manželka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 17.10. 2014 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jaroslav ŽVÁSTA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Dňa 27. 9. 2014 uplynulo 13 rokov od úmrtia môjho otca
Michala DUBEKA
a dňa 10. 10. 2014 boli 2 roky čo nás opustila aj matka
Ruženka DUBEKOVÁ.
S láskou spomína dcéra Milka s rodinou.
  Dňa 29. 10. 2014 uplynulo 20 rokov,
čo nás tragicky opustil manžel a otec
Jozef OSUSKÝ.
S láskou si naň spomínajú manželka, synovia s nevestami,
vnuci a pravnúčatá.
Spomienky na teba ostanú navždy živé. Dňa 29. 10. 2014 uplynulo 8 rokov od smrti našej drahej mamy, babky a prababky
Heleny STOJKOVIČOVEJ.
S láskou a úctou spomína dcéra Zlata, Veronika a synovia Ján, Vladimír a Ľubomír s rodinami. Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.
 
Nezomreli sme, lebo vieme, že budeme žiť stále v srdciach
tých, ktorí nás milovali.
Manželia GLOZNEKOVI nás opustili:
Eduard 1.10.1994 Pavlína 27.12. 2007. Spomína dcéra Viera s rodinou.
Osirela lavička, na ktorej si sedával, stíchol dvor, záhrada, dom - nepočuť tvoj hlas a kroky v ňom. Odišiel si nečakane, nám všetkým, ktorí ťa mali radi. Len ten, kto niekoho stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky na teba spomíname. 26. 10. 2014 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Štefan ADLER.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Štefan, dcéra Eva s rodinami.
 
  Dňa 6.11.2013 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Dňa 22.10.2014 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
 
V tomto roku by sa naši drahí rodičia
Mária a František VOLEKOVÍ
dožili 100 a 101 rokov. S hlbokou úctou a láskou na nich spomíname a nezabudneme. Dcéra a syn s rodinami.
So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2014 pripomenieme 14. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 10. 2014 sme si pripomenuli 9. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Dňa 27. 10. 2014 uplynulo 8 rokov
čo nás opustil náš syn, vnuk
Jarko HREBÍČEK.
S láskou spomína celá rodina Hrebíčková a Gondová.
 
  Dňa 2. 10. 2014 sme si pripomenuli nedožitých 100-narodenín nášho drahého otca a dedka
Ernesta VALOVIČA
a 27. 10. 2014 uplynulo 31 rokov čo odišiel do večnosti. Kto ste ho poznali, prosíme o tichú spomienku. Spomínajú a ďakujú deti.
Dňa 3.10 si pripomíname 1. výročie úmrtia
Michala ONDROVIČA,
ktorý nás nečakane opustil. Miško, tvoj odchod bol náhly, ako keď plamienok sviečky zhasne vo vetre. Je bolestné nemať ťa už medzi nami a žiť s vedomím, že naše dni sú bez teba také iné... tvoje svetlo a tvoja pamiatka však zostáva s nami a v našich srdciach žiješ naďalej. Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu v srdci tichú spomienku. Manželka Jarmila s deťmi a ostatná smútiaca rodina
 
  Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život – miloval nás. Dňa 13. 10. 2014 uplynulo 6 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Manželka Katarína, dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk Vaško.

Dňa 28. 10. 2014 sme si pripomenuli nedožité 65. narodeniny manžela,
otca, dedka, brata a švagra
Ivana PÄTOPRSTÉHO ml.


Manželka Anna, deti s rodinami a brat Igor s rodinou. Zároveň si dňa 16. 12. 2014 pripomenieme nedožité 85. narodeniny nášho otca, svokra, dedka a pradedka
Ivana  PÄTOPRSTÉHO st.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme. Syn Igor s rodinou a nevesta Anna s rodinou.

  Dňa 25. 10. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo
Miroslav RUŽIČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 11. 10. 2014 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša mama, svokra, babka a prababka
Júlia HORVÁTHOVÁ
z Pezinka. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 29. 10. 2014 uplynulo už 44 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec a 15. 9. sme si pripomenuli
jeho nedožité 89. narodeniny
Ladislav MACEK
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 18. 9. 2014 sme si pripomenuli 30 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Antona TESÁRA st.


a dňa 25. 7. 2014 uplynulo 7 rokov od úmrtia nášho drahého syna, brata, manžela a dedka
Antona TESÁRA ml.
S láskou spomína celá rodina.

  Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. Dňa 22. 10. 2014 sme si pripomenuli 7. výročie od úmrtia našej drahej mamy
Márie NEYOVEJ.
Ďakujema za tichú spomieku, dcéra Terka s Jozefom.
Dňa 29. októbra 2014 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec
Eduard BENČÚRIK
z Pezinka. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Gita a ostatná smútiaca rodina.
 
  Odišla tíško, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 18. 10. 2014 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila vo veku nedožitých 80 rokov
Mária GOLJEROVÁ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú deti Dana a Ivan s rodinami.
Dňa 31. 10. 2014 uplynuli 4 roky, čo nás opustil náš drahý
František NAGY.
S láskou spomína manželka a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 

V tomto roku si pripomíname nedožité 90. výročie narodenia
Ondreja FELIXA


a 85. výročie narodenia
Alžbety FELIXOVEJ.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 10. 11. si so slzami v očiach pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia našej drahej, milej a dobrej manželky a mamy
Blaženy KABÁTOVEJ
z Pezinka. V stálych spomienkach na teba myslia manžel Alojz, dcéry Jaroslava, Blažena, Vierka a ostatná rodina. Žiaden čas nezahojí rany na srdci, ktoré máme. Myslíme ne teba a veľmi nám chýbaš.
 
  Dňa 14. 10. 2014 uplynul rok od úmrtia nášho drahého manžela,
otca a syna
Juraja PAŽITNÉHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme.


Ohodnoťte článok: