Nová kniha Hasičské hobby

Október 2014 / Prečítané 563 krát

   Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok SOU spoločne s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku pripravili prezentáciu novej knihy pod názvom HASIČSKÉ HOBBY spojenú s besedou s autorom Petrom Ronecom. Prítomných domácich i zahraničných hasičov, hostí i zástupcov médií privítala riaditeľka knižnice Mgr. Daniela Thótová. Autor publikácie v krátkosti predstavil svoju novú publikáciu i výstavu a poďakoval za pomoc a podporu kolegom hasičom i pracovníkom Malokarpatskej knižnice.
   Boli predstavené jednotlivé tematické kapitoly knihy prezentujúce zberateľskú a bádateľskú činnosť ktorú na Slovensku i v zahraničí vykonávajú hasiči historici. Slávnostný rámec prezentácie novej knihy umocnilo vystúpenie žiačok ZUŠ Pezinok. Príhovor predniesol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethó v ktorom kladne hodnotil novo vydanú publikáciu ako prvú tohto druhu na Slovensku.
   Pri tejto príležitosti absolvovali hostia malú komentovanú prechádzku centrom mesta zo sprievodcom a boli slávnostne prijatí v starej radnici. Delegáciu prezídia DPO SR vedenú prezidentom DPO SR PhDr. L. Pethóm, zástupcov Krajských a Okresných riaditeľstiev HaZZ i delegáciu dobrovoľných hasičov zo Slovenska i Rakúska privítal v Pezinku primátor mesta Mgr. Oliver Solga a viceprimátori Ing. M. Andel a Ing. J. Čech. V krátkosti podal Mgr. Solga informáciu o histórii i súčasnosti mesta Pezinok. Osobitne sa venoval spolupráci mesta s profesionálnymi i dobrovoľnými hasičmi, ktorá má v našom meste už stoštyridsať ročnú tradíciu.

 


Ohodnoťte článok: