Úskalia vykurovacieho obdobia

Október 2014 / Prečítané 1236 krát

   Vo vykurovacom období dochádza na Slovensku každý rok ku stovkám požiarov, spôsobených technickými nedostatkami na tepelných spotrebičoch a taktiež nedbanlivosťou občanov pri ich používaní. V okrese Pezinok a Senec vzniklo síce „iba“ 8 požiarov, ale škoda spôsobená týmito požiarmi presahovala 15 000 eur. Pri týchto požiaroch vznikajú veľké materiálne škody na rodinných domoch, chatách, chatkách a iných objektoch.
   K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, skladovanie horľavých látok v blízkosti vykurovacieho telesa, manipulácia s popolom, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu, nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí.
   Preto dôležitou súčasťou používania spotrebiča slúžiaceho na vykurovanie je dodržiavanie zásad – umiestnenie spotrebiča, pripojenie spotrebiča, dostatočný prívod vzduchu, používanie predpísaného paliva, odvod spalín, dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti, dodržiavanie návodu na obsluhu, pravidelné čistenie a kontrola komínov.
Doporučujeme občanom zabezpečiť si aspoň raz za rok kontrolu a čistenie komína a dymovodu (najvhodnejšie pred vykurovacou sezónou). Pravidelnú kontrolu a čistenie komína a dymovodu okrem vypaľovania komína nemusí vykonávať odborne spôsobilá osoba.
   Veríme, že čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia vám ochráni zdravie a majetok.
 

Eva Orlická,OR HaZZ v Pezinku