Bezdomovectvo v našom meste

Október 2014 / Prečítané 1547 krát

   Bezdomovectvo je zložitý spoločenský problém. Na jeho vzniku a vývoji sa podieľa množstvo faktorov. Jedným z najzávažnejších je bezpochyby chudoba. Bezdomovectvo patrí k extrémnym formám chudoby a je prejavom sociálneho vylúčenia. Bezdomovectvu predchádza správanie a procesy vedúce k strate zázemia, životných istôt a sociálnemu vylúčeniu. Bezdomovectvo je svojou podstatou poruchou sociálneho fungovania, čiže poruchou rovnováhy medzi kapacitou zvládania jedinca a požiadavkami prostredia. Problémy bezdomovectva a chudoby je v prvom rade treba riešiť systémovo a komplexne z hľadiska sociálnej politiky. Žiaden z európskych štátov doposiaľ nevyriešil tieto problémy, a preto je nevyhnutná aj medzinárodná a medzirezortná spolupráca.
   Mesto Pezinok prevádzkuje Nocľaháreň, ktorá poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Jedná sa nielen o občanov nášho mesta, ale aj o občanov z okolia, neraz aj z Bratislavy, nakoľko zariadení podobného charakteru je veľmi málo. V nocľahárni poskytujeme možnosť prípravy stravy, ošatenie, realizáciu základnej hygieny, sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a liečenia zo závislostí, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce ubytovaným klientom, ale aj klientom ktorí prichádzajú do zariadenia v doobedňajších hodinách, aby sa mohli u nás najesť, osprchovať, prezliecť do čistého ošatenia, aby sme im poskytli sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí – zaevidovania sa na Úrade práce, vybavovaní osobných dokladov, sprievod na lekárske vyšetrenie, motivovanie klienta k hľadaniu zamestnania, čím si vytvárame s klientmi vzťah dôvery pre ďalšiu dlhodobú prácu. Vedieme databázu ľudí bez domova. Predpokladáme že v súčasnosti sa len v našom meste nachádza približne 60 ľudí bez domova – na ulici. Keďže sme blízko Bratislavy, máme tu veľký pohyb ľudí bez domova aj z iných miest a obcí (napr. Šaľa, Budmerice, Limbach, Častá, Bratislava....) Aktivity nad rámec zákonných povinností nocľahárne zabezpečujeme formou projektu a dohody medzi Mestom Pezinok a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku formou dobrovoľníckej služby. Tento projekt je už ôsmym v poradí. Cieľovou skupinou teda nie je iba 17 ľudí bez domova ubytovaných v nocľahárni, ale aj množstvo núdznych ľudí, ktorí využívajú zariadenie v doobedňajších hodinách. Týmto spôsobom v priemere mesačne využije možnosť osprchovať sa cca 30 ľudí, ktorým zároveň poskytneme hygienické potreby a možnosť prezliecť sa do čistého ošatenia, pretože prevádzkujeme aj sklad ošatenia. Mesačne vydáme stravu cca 250 porcií. Každému z týchto ľudí je zároveň poskytnuté poradenstvo, ktoré je východiskovým bodom pri prvom kontakte s ľuďmi bez domova. V zložitejších prípadoch je poradenstvo a odborná pomoc poskytovaná na našom oddelení, bez ohľadu na to, či sú stránkové hodiny, alebo nie. Poskytujeme informácie, ktoré u klientov absentujú a môžu prispieť k vyriešeniu ich aktuálneho problému a v neposlednom rade je možné klientov distribuovať a informovať ich o všetkých službách, ktoré majú možnosť využiť. Mnohým z nich pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, pri podávaní žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi, pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pri vybavovaní invalidných, starobných dôchodkoch, atď. Našim klientom poskytujeme tiež možnosti umiestnenia do iných zariadení sociálnych služieb, čo sa niekedy zdá ako nekonečná práca, pretože často sa tiež stáva, že sa nám podarí vybaviť umiestnenie pre klienta v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom a klient po umiestnení odíde. Niektorí klienti odišli zo zariadení i niekoľkokrát po sebe a viac im vyhovuje život na ulici. Našich klientov poznáme a snažíme sa im zabezpečiť to čo potrebujú, aby naďalej mohli viesť samostatný a dôstojný život. Nie každý klient je ale ochotný s nami spolupracovať a tak sa stáva, že napriek našej snahe ostávajú títo ľudia „akoby nepovšimnutí“. Ide o dlhodobú prácu a ako uvádzajú i odborníci ide o problém nie len nášho mesta, nie len nášho regiónu, ale o problém celosvetový.

 

Mgr. Martina Valková