Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2015

Október 2014 / Prečítané 820 krát

   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2015, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2014 v zmysle VZN č. 4/2013 – je zverejnené na www.pezinok.sk). Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.
O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2013 môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom Mesta Pezinok.
   Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ..... “ (príloha č. 1 VZN č. 4/2013).
   Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k „Žiadosti“ priložiť prílohu č. 2 „Tabuľka členov “ a prílohu č. 3 „Zoznam členov “ (VZN č. 4/2013).
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk  – Žiadosti a tlačivá.
   Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
   Informácie: Anna Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní, MsÚ Pezinok tel. č. 033/6901631, anna.stasova@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: