Kontrola dopadla na výbornú

Október 2014 / Prečítané 1342 krát

    Správa finančnej kontroly Bratislava vykonala na Mestskom úrade v Pezinku v mesiacoch júl - október vládny audit, teda kontrolu hospodárenia za roky 2011 – 2013. Účelom auditu bolo overiť a vyhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri narábaní s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu. Správa skonštatovala, že na Mestskom úrade v Pezinku prišlo v celom kontrolovanom období len k štyrom administratívnym nedostatkom nízkej závažnosti, ktoré boli v jednom prípade ako porušenie finančnej disciplíny vyčíslené na 1,25 eura. Mesto v najbližšom čase prijme opatrenia na nápravu týchto nedostatkov. Správa je, prirodzene, k nahliadnutiu verejnosti. Podľa vyjadrenia primátora je výsledok kontroly významný práve v tomto predvolebnom období, pretože jasne dokazuje, že mesto pod jeho vedením dosahuje nielen veľmi dobré výsledky, ale aj efektívne, účelne a transparentne narába s verejnými financiami.

 

(ra)