Mesto Pezinok

September 2014 / Prečítané 1463 krát

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zo dňa 11. 9. 2014 podľa zákona SNR
č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa §9 odst.3

A) Oznamuje,
1. že počet obyvateľov mesta Pezinok k dňu 10. 7. 2014 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v dňoch 15. 11. 2014 podľa evidencie obyvateľov mesta je 23 764

2. že k 10.7.2014 je počet zapísaných voličov 19 410

B) Schvaľuje
1. v súlade s § 11 ods.3 pís.h zákona č.369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva pre voľby do orgánov Mestskej samosprávy na nadchádzajúce volebné obdobie bude 25 (dvadsaťpäť)

2. čas a termín konania volieb poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta v súlade so zákonom SNR č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa § 26 odst. 1 s odkazom na Rozhodnutie predsedu NR SR č.191/2014 Zb. zo dňa 7. 7. 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinok takto:

15. novembra 2014 od 7.00 h do 20.00 h.

3. volebné obvody, počet mandátov poslancov vo volebných obvodoch, volebné okrsky a miesto konania volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku podľa zákona SNR č.346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov §9 a §10 takto:

Volebný obvod č. I. počet mandátov - 7 zahrňuje

Volebný okrsok č. 1 - Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 (I.poschodie č.dv.19) - ulice: Pezinok, Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Drevárska

Volebný okrsok č. 2 - Volebná miestnosť – Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kollárova 1 - ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3 - Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2 - ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Talihov dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4 - Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.) - ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5 - Volebná miestnosť – Materská škola Záhradná 34 - ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6 - Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Peknika 2 - ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa

Volebný obvod č. II. počet mandátov - 2 zahrňuje

Volebný okrsok č. 7 - Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95 - ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera č. 1,2,5,7, Rybníček

Volebný obvod č. III. počet mandátov - 7 zahrňuje

Volebný okrsok č. 8 - Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51 - ulice: L. Novomeského 36- 64, dona Sandtnera
9-21, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská

Volebný okrsok č. 9 - Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74 - ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10 - Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 - ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č.11 - Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 - ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12 - Volebná miestnosť – Základná škola Na bielenisku 2 - ulice:
L. Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

Volebný obvod č. IV. počet mandátov - 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 13 - Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16 - ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14 - Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44 - ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15 - Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11 - ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16 - Volebná miestnosť – Stredná odborná škola, Komenského 29 -ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17 - Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1 - ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný obvod č. V. počet mandátov - 2, zahrňuje

Volebný okrsok č.18 - Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2 - ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková

C) Upozorňuje voličov

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7 v kancelárií č.19 P. (prízemie)
Všetky zmeny je možné vykonať do 14. 11. 2014 do 11.30 h.
Mestský úrad v Pezinku žiada všetkých oprávnených občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali voličské zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Preukaz totožnosti

   Podľa citovaných zákonov NR SR o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov majú v Pezinku právo voliť poslancov do mestského zastupiteľstva a primátora občania Slovenskej republiky, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú trvalý pobyt v Pezinku.
   Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Pezinok dňa, 11. 9. 2014

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta


Ohodnoťte článok: