Menej zneškodňujeme, viac zhodnocujeme

September 2014 / Prečítané 1386 krát

   Mesto Pezinok vypracovalo v júni 2014 Program odpadového hospodárstva (POH) obce do roku 2015. Tento program je vypracovaný v súlade s POH Slovenskej republiky a zavádza do praxe hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorá na prvé miesto kladie predchádzanie vzniku odpadov, nasleduje príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie odpadov a až na poslednom mieste je zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Mesto Pezinok intenzívne pracuje na zavádzaní opatrení POH do praxe.
   V roku 2014 sa podarilo dosiahnuť stav, keď ani jedna zložka komunálneho odpadu zbieraného v rodinných domoch nekončí na skládke odpadov. Separáty sa dlhodobo zhodnocujú, ale od začiatku roku 2014 sa aj zmesový komunálny odpad – teda zvyšný netriedený – vozí na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s. r. o., prevádzka Glejovka 15 v Pezinku. Za prvý polrok sa vo firme zhodnotilo 1 059,8 t netriedeného odpadu, ktorý doteraz končil na skládke odpadov. Je to veľký krok v nakladaní s odpadmi, a to nielen po stránke ekologickej ale aj ekonomickej. Veď obrovské množstvo odpadu sa prestalo voziť na skládku do Senca a za odber odpadu vo firme ecorec Slovensko s. r. o. sa platí menej ako za skládkovanie. Škoda, že netriedený odpad zo sídlisk nemôžeme ponúknuť na zhodnotenie, pretože obsahuje biologický odpad. V budúcnosti bude Mesto aj naďalej pracovať na opatreniach, ktoré zabezpečia čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: