„ROEP“ v Pezinku ukončený

September 2014 / Prečítané 1746 krát

   Projekt „Register obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Pezinok“ (ROEP) je schválený rozhodnutím, ktoré vydal Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor pod. Číslo : OU-PK-KOI 1/2014/ROEP Pezinok v Pezinku dňa: 1. 7. 2014, právoplatné 30. 7. 2014.
   Informačné výpisy z listu vlastníctva na jednotlivé nehnuteľnosti s uvedeným vlastníkom je možné pozrieť na internetovej stránke www.katasterportal.sk
   V prípade, ak ste zistili nehnuteľnosť, ktorá by vám alebo vašim predchodcom mohla patriť, obráťte sa na Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor, resp. postupujte podľa ustanovení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
   Ak je vlastník evidovaný v katastri nehnuteľností ako nezistený vlastník a preukáže vlastnícke práva verejnou listinou alebo inou listinou, zapíše Okresný úrad, katastrálny odbor akovlastníka podľa § 34 katastrálneho zákona.
   Ak vlastník je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe alebo ak pri vlastníkovi nie sú evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, zapíše Okresný úrad, katastrálny odbor tieto údaje po predložení príslušných dokladov ako sú najmä občiansky preukaz, rodný list, sobášny list a iné.
   Na základe vykonaného zápisu do katastra nehnuteľností zanikne správa Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) alebo správa štátnej organizácie lesného hospodárstva (ďalej len „ŠOLH“).
   Pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom, ktorých vlastník je nežijúcou osobou, je potrebné podať na príslušný okresný súd žiadosť o začatie dedičského konania.

 

(MPO)

 


Ohodnoťte článok: