Stručná správa o stave nášho mesta

September 2014 / Prečítané 1877 krát

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVOTNÍCTVO

   Komisia sociálnej starostlivosti prehodnotila stovky žiadostí o mestské byty a transparentne ich pridelila viac ako štyridsiatim novým nájomníkom. Posúdila situáciu desiatok žiadateľov o finančné príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi.
   Už spomínanú Polikliniku sme zdravotníckymi službami obsadili na viac ako deväťdesiat percent, aj napriek konkurencii súkromných zdravotných stredísk.
   Najdôležitejšou investíciou bolo už spomínané vybudovanie vývarovne, ktorá zabezpečuje stravu aj pre vyše tristo seniorov. Rovnako sme zabezpečili rozvoz stravy do domácností.
   Mesto aktívne spolupracuje s Centrom pre rodinu, ktorému poskytuje priestory na Kollárovej ulici. Podporuje chránené dielne v spolupráci s NO Juvamen.
   Dlhodobá a systematická je aj sociálna práca s rómskymi spoluobčanmi v Glejovke, najmä práca s ich deťmi a mládežou.
   Nezanedbateľná je aj práca s bezdomovcami, ktorých v meste pribúda pre blízkosť hlavného mesta a neúčinné zákony SR. Pomáha zber šatstva, zabezpečenie základnej hygieny a ubytovania v Nocľahárni na Bratislavskej ulici.

NOVÁ KUCHYŇA – VÝVAROVŇA na ZŠ na Fándlyho ulici, zahŕňa nové moderné zariadenie kuchyne a stavebné úpravy. Zabezpečila stravovanie pre 700 žiakov a 300 seniorov, ktorým mesto stravu vozí domov. Hodnota stavebných prác a technického vybavenia bola 618 000 eur.

EKONOMIKA

   Rozhodujúcim ekonomickým dokumentom mesta je každoročne rozpočet, ktorý sme mali vždy vyrovnaný a viackrát sme dokonca dosiahli prebytok v hospodárení. Plusom bol rezervný fond, ktorý sa nám darilo napĺňať a využívať ho v čase nedostatku kapitálových príjmov.
   Získali sme množstvo finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ. Boli sme mimoriadne úspešní v Operačnom programe Bratislavského kraja, vybudovali sme dopravný terminál a parkovisko na železničnej stanici v hodnote 428 000 eur a v minulom roku sme získali rekordných 1,7 milióna eur na projekt ISRMO (Integrovaných stratégií regenerácie mestských oblastí) pre Základné školy na Kupeckého ulici a Bielenisku a pre revitalizáciu sídliska Sever. S realizáciou projektu sa už začalo.
   O všetkých predajoch a prenájmoch právnickým alebo fyzickým osobám sme informovali v predstihu a pri predaji sme dodržali všetky právne normy. Majetok sme predávali transparentne, v súťažiach a šlo len o taký majetok, ktorý nebol pre mesto a jeho občanov inak využiteľný a ktorý sa nejavil ani ako využiteľný v budúcnosti. Urobili sme viacero dôležitých akvizícií a najväčšou investíciou bola Palugyaovská kúria na ul. M. R. Štefánika 9, dnešné sídlo ZUŠ, kúpa budovy a jej generálna rekonštrukcia stáli mesto 1 200 000 eur).
   Aj naďalej sme zveľaďovali majetok mesta, z 10,349 milióna eur v roku 2001 sme sa vďaka tomu dostali na dnešných 23,717 milióna!
   Snažili sme sa vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie, získali sme do Pezinka významných domácich i zahraničných investorov, ktorí prinesú nové pracovné pozície aj pre pracovné sily so základným a stredným vzdelaním (Lyreco, Kaufland) a udržali sme nezamestnanosť na relatívne nízkej úrovni 6 percent. Ako ekonomicky výhodné sme využívali aj verejnoprospešné práce našich spoluobčanov.
   Zásadu efektívnosti, účelnosti a zodpovedného narábania s verejnými financiami sme uplatňovali aj pri úveroch (o čom svedčí zadlženosť necelých 19 percent, čo je hlboko pod celoslovenským priemerom), bankových operáciách a pri investičnej činnosti. Všetky činnosti za uplynulé štyri roky smerovali k optimalizácii a konsolidácii verejných prostriedkov.


ŠKOLSTVO, KULTÚRA, PAMIATKY

   Pokračovali sme v rekonštrukcii a modernizácií školských budov, rozšírili sme kapacitu materských škôl (na opravy škôl sme uvoľnili viac ako 400-tisíc eur). Za 618 000 eur sme vybudovali modernú vývarovňu pre tisíc žiakov a seniorov na Základnej škole na Fándlyho ulici.
   Všestranne sme podporili vzdelávanie aj mimoškolské aktivity detí a mládeže. Pravidelne sme oceňovali našich učiteľov, poskytli sme im niekoľko „ stabilizačných “ bytov.
   Založili sme a naďalej vedieme úspešnú Akadémiu tretieho veku.

MATERSKÁ ŠKOLA na Bystrickej ulici. Rozšírenie kapacity materských škôl je dlhodobou úlohou mesta. V tomto volebnom období sme rekonštruovali a pristavali priestory pre viac ako 150 detí v hodnote 170 000 eur.

   Opravili sme mnohé historické pamiatky, zveľadili muzeálny fond a podporovali činnosť Mestského múzea. Systematicky sme pestovali pozitívny lokálpatriotizmus, učili sme ľudí spolupatričnosti a hrdosti na svoje mesto, na jeho bohatú históriu i súčasnosť.
   Pokračovali sme v oprave hradieb a historických objektov (momentálne je to strecha vzácneho renesančného domu na Holubyho ul. 22). Boli sme niekoľkokrát ocenení v súťaži AIN za príkladnú obnovu historických objektov.
   Podarilo sa nám prevažne z vlastných prostriedkov digitalizovať premietanie v kine v PKC i v prírodnom kine (196 000 eur z toho 30 000 eur bolo z Audiovizuálneho fondu), úspešne prevádzkujeme jeden z posledných amfiteátrov na Slovensku.
   Výrazne sme iniciovali a dotovali kultúrnu a umeleckú a vzdelávaciu činnosť Pezinského kultúrneho centra, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. Širokej verejnosti sme poskytli možnosť využívať priestory Domu kultúry bezplatne. Na tejto budove sme rekonštruovali opláštenie a vymenili okná, chystáme modernizáciu vzduchotechniky.
   Dôstojne sme si každoročne pripomenuli oslavy oslobodenia a iné sviatky a významné udalosti a osobnosti. Osadili sme niekoľko pamätných a informačných tabúľ.
   Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny sme opravili pomníky padlým v Pezinku a na Cajle.


ŠPORT

   Za jeden z najdôležitejších úspechov tohto volebného obdobia považujeme získanie investora a uzavretie zmluvy na vybudovanie umelej ľadovej plochy a zimného štadióna, s ktorého výstavbou sa začne už tento rok.
Budovali a rekonštruovali sme ihriská, športoviská a školské dvory v meste i v cajlanskej a grinavskej časti mesta. V ich budovaní sme podporovali aj investorov a športové kluby (napr. hokejbalový areál na Fajgalskej ceste). Po dlhotrvajúcich administratívnych prieťahoch sme kolaudovali multifunkčné ihrisko na Cajle a osadili kameru, ktorá zabraňuje vandalizmu na ihrisku.

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA. Hokejbalový areál na Fajgalskej ceste bude jeden z najmodernejších v našom meste. Okrem športového zázemia poskytne aj stravovacie služby a základňu pre skatepark a bikros.

   Aktívnym vstupom do vedenia Pezinského športového klubu (PŠC) – futbalového oddielu sme dosiahli transparentnosť a lepšie podmienky, ktoré sa premietli aj do výkonov futbalistov. Očistili sme tak klub od negatívnych javov z minulosti.
   Intenzívne sme podporovali mládežnícky basketbal, futbal, ale i mnohé iné športy, napr. aj  hasičský či jazdecký šport.
   Podieľali sme sa na organizovaní mnohých športových podujatí, podporovali a spoluorganizovali sme turnaje a súťaže (napr. kvalifikácia ME 2015 basketbalistov), propagovali sme masové športy ako i nové športy (napr. petanque) a dosiahli sme pozitívne výsledky aj na poli športovania širokej verejnosti – mládeže i dospelých.


CESTOVNY RUCH, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY A REKREÁCIA

   Podieľali sme sa v historicky dosiaľ najväčšej miere na organizovaní spoločenských podujatí, festivalov a stretnutí občanov pri rôznych príležitostiach. Z najdôležitejších a najúspešnejších spomenieme aspoň Vinobranie, Pezinské otvorené pivnice, Sviatok sv. Floriána, Keramické trhy, Svätojánske ohne, Dychovky v preši, Kultúrne leto, Fyzulnačka, Vianočné trhy a mnoho ďalších.
   Osobitne sme podporili rozvoj vínnej turistiky participáciou na mnohých populárnych podujatiach, ako napríklad Vínne trhy, Víno a levanduľa, sviatok sv. Urbana, Svätomartinské požehnanie mladého vína, či Mestské viechy.
   Vybudovali sme úplne nový Vinohradnícky náučný chodník.

ZIMNÝ ŠTADIÓN. Vybudovanie zimného štadióna bolo dlhoročným snom mnohých Pezinčanov, nielen hokejistov. Na ľadovú plochu s celoročnou prevádzkou sa tešia nielen oni, ale najmä školská mládež a možno aj hráči budúceho pezinského hokejového klubu.

OSOBITNÝ PROGRAM PRE HISTORICKÉ ČASTI CAJLA A GRINAVA

   Za najväčší úspech v Grinave považujeme už vyššie spomenuté vyporiadanie pozemkov pre vybudovanie kanalizácie, ktoré sa ťahalo pre zložité majetkovo-právne vzťahy i obrovské množstvo majiteľov pozemkov.
   Po požiari futbalového štadióna mesto zaplatilo za jeho rekonštrukciu vyše 85 000 eur.
   Rekonštruovali sme Denné centrum na Cajle v hodnote 72 000 eur.
   Finančne sme každoročne sanovali problémy Základnej školy v Grinave - Oreší desiatkami tisíc eur (len v tomto roku 40 000 eur). Ďalšie financie boli použité na opravy interiéru i exteriéru budovy školy.
   Rozšírili sme obidva miestne cintoríny. Nedovolili sme v týchto častiach mesta ďalšie rozširovanie stavebných pozemkov na úkor vinohradov a prírody.
   Všestranne sme podporili aktivity Denných centier a kultúrny a spoločenský život v týchto častiach mesta. V Grinave sme finančne podporili činnosť dychovej hudby i aktivity tamojšieho združenia občanov.
   Na ulici dona Sandtnera sme spolupracovali na vybudovaní novej komunikácie, premostenia potoka a verejného osvetlenia.
   Zatiaľ sa nám pre majetkovo nevyporiadané pozemky a cestné parametre nepodarilo vybudovať spolu s Obecným úradom v Limbachu pripravený spoločný chodník pre peších a cyklistov na Limbašskej ceste.

   Vážení spoluobčania, sme si vedomí, že v tomto materiály nie sú a nemôžu byť všetky aktivity mesta a výsledky, ktoré sme spolu dosiahli. Snažili sme sa pripomenúť aspoň tie podstatné a najdôležitejšie. Či sme urobili veľa alebo málo, musíte objektívne posúdiť vy.
   Iste, vždy sa dá urobiť viac a lepšie. Treba si však uvedomiť, v akej dobe žijeme, ako sa pod rozvoj miest podpísala ekonomická kríza, ktorá sa ešte stále neskončila. A najmä treba chodiť s otvorenými očami a porovnávať, čo sa podarilo v okolitých alebo porovnateľných mestách za tie štyri roky urobiť a čo sa podarilo nám. Potom možno budeme hrdí na to, že sme Pezinčania a budeme schopní oceniť prácu vedenia mesta, poslancov i pracovníkov Mestského úradu a organizácií, ktoré mesto riadi.
   Všetko, čo sa urobilo za uplynulé volebné obdobie, je dôkazom toho, že naše mesto nepotrebuje zmenu orientácie či vedenia, ale naopak, dôsledne pokračovať v nastolenom kurze. Rovnako ako nepotrebuje prázdne sľuby, ktoré majú len papierovú či ústnu podobu a ich splnenie nie je kryté reálnymi finančnými prostriedkami ani profesionálnymi schopnosťami tých, čo krátko pred voľbami sľúbia hocikomu hocičo.
   Práve výsledky, ktoré vám dnes predkladáme, potvrdzujú, že Pezinok potrebuje hlavne stabilitu a nadviazanie na všetko dobré, čo sa spoločným úsilím vedenia mesta a občanov doteraz podarilo dosiahnuť. Potrebuje však aj viac ľudí ochotných prispieť nápadmi, radami, či prácou v prospech komunity.

 


Ohodnoťte článok: