Vyhodnotenie volebného programu 2010-2014

September 2014 / Prečítané 2154 krát

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,
   tak ako vinohradníci na jeseň zberajú úrodu hrozna, aby z neho urobili dobré víno, tak aj primátor a poslanci mestského zastupiteľstva na konci volebného obdobia skladajú účty svojim spoluobčanom a robia odpočet toho, čo sa podarilo urobiť, ale aj toho, čo sa urobiť nepodarilo a hľadajú príčiny, prečo.
   Toto sú výsledky našich najdôležitejších aktivít za volebné obdobie rokov 2010 – 2014. Sme presvedčení, že občania Pezinka z tohto dokumentu, ale najmä zo svojich konkrétnych každodenných poznatkov a osobných skúseností zhodnotia naše štvorročné úsilie a na ich základe nám vystavia vysvedčenie.
   Vyhodnotenie má tú istú štruktúru ako volebný program nazvaný „50 krokov pre úspešný a všestranný rozvoj nášho mesta“, ktorý sme vám predložili pred štyrmi rokmi na začiatku volebného obdobia.
   Chápeme, že tohto textu je veľa na čítanie, ale boli by sme veľmi radi, keby ste si naň našli čas a získali tak podrobný prehľad o tom, čo všetko sa za uplynulé volebné obdobie podarilo urobiť.


SAMOSPRÁVA A MESTSKÝ ÚRAD

   V práci Mestského úradu a samosprávy sme dôsledne dodržiavali princípy etiky, profesionality a transparentnosti. Počas celého volebného obdobia sa nevyskytol ani jeden prípad korupcie, protekcionizmu alebo nehospodárneho nakladania s verejnými financiami.
   Informovanosť občanov bola na takej úrovni, že sme vďaka nej boli každoročne vysoko hodnotení aj Transparency International Slovakia.
   Dodržali sme sľub občanom z roku 2010, že udržíme dobrú ekonomickú kondíciu mesta aj v čase prebiehajúcej krízy a nebudeme zaťažovať občanov zvyšovaním daní a poplatkov, prišlo len k úpravám vyplývajúcim zo zmien v legislatíve.
   Aj napriek zvýšenému náporu prenesených kompetencií zo štátu na mesto sme v septembri 2011 v rámci novej organizačnej štruktúry znížili počet pracovníkov viac ako o 10 percent, zracionalizovali sme činnosť jednotlivých oddelení a stabilizovali sme personálne aj odborne nielen Mestský úrad, ale aj organizácie a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
   Skvalitnili sme prácu Mestskej polície a rozšírili sme jej činnosť na platených parkoviskách, rovnako sme rozšírili kamerový monitoring v meste napojený na centrálny pult ochrany objektov MsP.
   Vo viac ako 70-ročnej budove Mestského úradu postupne rekonštruujeme interiérové priestory a inžinierske siete, aby tam občania našli prívetivejšie prostredie a ochotnejších úradníkov.

 

DOBROVOĽNÉ BRIGÁDY. Mesto ich organizuje spolu so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov už piaty rok. Za tú dobu stovky dobrovoľníkov vyčistili viac ako tri kilometre vodných tokov a odstránili stovky metrov štvorcových burinísk a náletových drevín. Opravili studničky a historickú kamenicu. Vysadili viac ako 60 ovocných stromov.

   Výrazne sa zlepšila a skvalitnila aj informovanosť obyvateľov v mestských médiách, rovnako ako práca väčšiny poslancov (pracovné, riadne a mimoriadne zasadania). Zvýšil sa aj podiel občanov v poradných orgánoch a komisiách („otvorený“ počet členov komisií). Problémy väčších skupín obyvateľov sme riešili formou verejných zhromaždení a prijatí rozhodnutí konsenzom.
   Všestranne sme podporili aktivity občanov, organizovali sme a sami sme sa zúčastňovali na verejnoprospešných prácach a bezplatných brigádach. Upratovali sme vinohrady, čistili studničky a budovali protipovodňové stavby.
   Založili sme mestský podporný fond „Pro Bozen“ zameraný na podporu kultúrnych aktivít, vydávanie kníh a záchranu pamiatok.
   Výrazne sme iniciovali a podporili všetky zmysluplné aktivity spoločenského, duchovného, kultúrneho a športového života. Z nich treba spomenúť aspoň literárne, výtvarné, hudobné a spevácke súťaže, ale aj mnohé tradičné či nové športové podujatia. Formou dotácii sme za štyri roky rozdelili právnickým a fyzickým osobám na šport 305 457 eur, na kultúru 57 095 eur a na sociálnu pomoc 18 474 eur.
   Podporili sme talentované deti a mládež v ich všestrannom rozvoji, ako aj v reprezentovaní mesta. Veľmi dobrá bola aj spolupráca s cirkvami a spoločenskými organizáciami a inštitúciami.
   V neposlednom rade treba spomenúť aj veľmi dobrú spoluprácu s vedením Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem spolupráce pri čerpaní finančných prostriedkov z OPBK je BSK garantom projektu obchvatu Pezinka, Vinosadov a Modry. Na tento dlhotrvajúci projekt je už v budúcom roku vyčlenených 22 miliónov eur z EÚ. Len v tomto roku napríklad získali pezinské materské školy od BSK 19 000 eur na svoje aktivity a materiálne vybavenie.
   Mesto sa pravidelne vysoko umiestňovalo aj v rôznych prieskumoch, anketách a štatistikách štátnych i mimovládnych inštitúcií.
   Ocenením mesta a jeho významného postavenia v rámci slovenských miest je aj skutočnosť, že primátor Oliver Solga dlhodobo zastáva funkciu viceprezidenta Únie miest Slovenska a prezidenta Klubu primátorov.


ROZVOJ, BÝVANIE A VÝSTAVBA

   Jedným z najvýznamnejších krokov tohto volebného obdobia je prenájom a rekonštrukcia tepelného hospodárstva, ktorý zabezpečí kvalitu dodávok tepla a teplej vody a tiež stabilné a výhodné ceny pre občanov.
   Výkladnou skriňou mesta sa stala budova mestskej Polikliniky, do ktorej sme investovali doteraz viac ako 350 000 eur. Prešla generálnou opravou, vybudovali sme nové priestory pre LSPP a zabezpečili lekárske odbornosti a špecializácie, ktoré doteraz v meste neboli.

 POLIKLINIKA. Odkedy prešla do vlastníctva mesta, pokračuje jej generálne rekonštrukcia. Slúži nielen občanom Pezinka, ale aj okolitých obcí. Peniaze na rekonštrukciu (viac ako 350 000 eur) získavame z plateného parkovania v centre mesta.

   Dokončili sme rekonštrukciu Záhradnej ulice, opravu chodníkov na ul. Za hradbami, Bernolákova a 1. Mája. Vybudovali sme mnohé nové kontajnerové stanovištia a vyasfaltovali sme komunikáciu na uliciach dona Sandtnera a Novomeského (kde ešte stavebná firma musí odstrániť závady).
   Opravou strechy sme začali so záchranou významnej historickej pamiatky – domu na Holubyho ul. 22. Tak ako v dvoch predošlých volebných obdobiach, ani teraz nebola zbúraná žiadna budova zapísaná do zoznamu pamiatok. Navyše sme dokončili generálnu rekonštrukciu Palugyaovskej kúrie na ul. M. R. Štefánika, ktorá slúži pre potreby základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa.
   Rekonštruovali a budovali sme verejné osvetlenie, máme vypracovaný svetelný audit, ktorý je prvým krokom k pripravovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia v celom meste.
Realizoval sa aj prvý parkovací dom na území mesta. Na sídlisku Muškát bol postavený firmou Stavoimpex a je v ňom 91 samostatných garážových státí a 30 voľných státí.

 OBCHODY A SLUŽBY. V Pezinku je najhustejšia obchodná sieť na Slovensku. Zatiaľ čo v našom meste je 974 metrov štvorcových obchodnej siete na 1000 obyvateľov, v poradí druhej Bratislave je to len 698 m2. K pezinským obchodníkom chodia nakupovať aj zákazníci zo širokého okolia.

   Podarilo sa nám rozšíriť mestský cintorín a vybudovať prekrytý prístrešok pred Domom smútku.
   Jediný väčší prísľub, ktorý sa nám nepodaril v tomto období realizovať, je ďalší bytový dom malometrážnych tzv. štartovacích bytov, z časti však aj pre nestabilnú podporu štátu cez ŠFRB a tiež pre prieťahy pri kúpe bývalých CO skladov na Malackej ceste, tiež zo strany ministerstva vnútra.
   Za najväčší problém považujeme neschválenie nového Územného plánu mesta. Intenzívne trojročné práce na ňom neboli dokončené pre časové prieťahy v procese vyjadrovania a schvaľovania kompetentnými štátnymi orgánmi.

 DOPRAVNÝ TERMINÁL na železničnej stanici umožnil kultúrnejšie cestovanie, informovanosť, a prepájanie autobusovej a vlakovej dopravy a hlavne zabezpečil bezplatné parkovanie pre viac ako šesťdesiat automobilov a 30 cyklistov. Realizácia projektu stála 429 000 eur.


DOPRAVA

   Zaviedli sme úspešný parkovací systém, ktorý je jeden z najlacnejších na Slovensku. Finančné prostriedky z parkovania sme použili výhradne na rekonštrukciu Mestskej polikliniky, aby v nej lekári i občania našli prostredie hodné 21. storočia.
   Pribudli aj nové parkoviská na sídliskách Sever a Muškát, pripravené je vybudovanie parkoviska na sídlisku Starý dvor a ďalšie premostenie potoka na Sahare.
   Po celé štyri roky sme opravovali cesty a chodníky a starali sa o verejnú zeleň (chodníky na Bernolákovej ulici, ul. 1. Mája a Za hradbami, cesty na Malokarpatskej, Suvorovovej a Novomeského ulici, atď.).
   Vybudovali sme spolu s BSK viacero bezpečných svetelných prechodov pre chodcov a pokračovali sme v odstraňovaní bariér na mestských komunikáciách.Dobudovali sme Technický a skladový areál mesta na Dubovom vŕšku, kde robíme bezplatný jarný a jesenný zber. Vybudovali sme tu Karanténnu stanicu pre umiestnenie odchytených túlavých psov, kde nachádzajú aj vďaka dobrovoľníkom náležitú opateru.


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

   Úspešní sme boli v domácom aj v medzinárodnom meradle (viď stanovisko Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu) v boji proti vybudovaniu skládky komunálneho odpadu v Novej jame a aj proti vybudovaniu splynovacej elektrárne na Šenkvickej ceste.
   Zabezpečili sme intenzívnejšie separovanie odpadu, jeho energetické využitie v Ecorecu a umožnili sme občanom bezplatné uloženie odpadu na Dvore nebezpečného odpadu v Petmase. Každoročne sme robili bezplatný jarný a jesenný zber odpadov z domácností na Dubovom vŕšku.
   V boji proti povodniam sme najmä dobrovoľníckou brigádnickou činnosťou zabezpečili vyčistenie viac ako troch kilometrov kanálov a potokov. Vyčistili sme množstvo plôch od náletových drevín a invazívnych rastlín a burín.
   Výrazne sme zabránili devastácii vinohradov, boli sme iniciátormi mnohých podujatí zameraných na ochranu prírody a aktívne sme sa podieľali na vypracovaní Memoranda BSK na záchranu vinohradov.
   S Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou sme pokračovali v rekonštrukcii vodovodných a kanalizačných sietí (ako maximálne prezieravé sa ukázalo stanovisko primátora nepredávať akcie BVS, ktoré vlastní mesto, za dva roky sme získali na dividendách viac ako 150 000 euro).
Za jeden z najväčších úspechov považujeme vyporiadanie pozemkov pre kanalizáciu v Grinave. V súčasnosti sa čaká na stavebné povolenie a celá dokumentácia bude odovzdaná BVS, ktorá by mohla v budúcom roku konečne začať s jej realizáciou.
   Po vrátení areálu Kameňolomu mestu sme začali s jeho revitalizáciou a podarilo sa nám usporiadať v ňom prvú veľkú umeleckú prezentáciu muzikálu Kleopatra. Na budúci rok sú už dohodnuté viaceré projekty, ktoré do tohto areálu prilákajú tisíce návštevníkov.
   Obmedzili sme vjazd motorovými vozidlami do vinohradov, aby v nich Pezinčania celoročne našli bezpečný priestor na vychádzky s deťmi a cyklistiku.

 


Ohodnoťte článok: