Spomíname

August 2014 / Prečítané 1448 krát

 

Dňa 21. 8. uplynulo 15 rokov, čo ma navždy opustila moja milovaná dcéra
Veronika TEPLANSKÁ.
Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú so mnou. Otec.
 
  Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
19. 8. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína dcéra s rodinou.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 22. 8. 2014 uplynú 4 roky, čo nás náhle opustil drahý manžel, otec a dedko
Vladimír KLAMO.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 13. 9. 2014 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra, babka a prababka
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry, zať, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišla si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Ten, kto niekoho stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 21. augusta 2014 sme si pripomenuli 38. výročie, čo nás navždy opustila drahá mamička a babička
Mária PEKÁROVÁ.
S láskou spomína dcéra Veronika, vnuk Ľubo a brat Gabriel s rodinou.
 
  Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Dňa 30. augusta 2014 uplynie 20 rokov, čo nás opustil brat
Ing. František PEKÁR.
Ďakujeme všetkým, ktorí si ho pamätajú a v dobrom spomínajú. Sestra Veronika a brat Gabriel s rodinou.
Keď originál mlčí, spomieky nech hovoria. Dňa 18. 8. 2014 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička
Helenka KINDEROVÁ.
S láskou spomínajú manžel Rudolf, deti Beata a Rudolf s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Nezomrel ten, kto zostáva v našich srdciach! Dňa 27. 8. 2014 uplynie 30 rokov, keď nás navždy opustil môj otec
Karol BAGIN
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína dcéra a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 1. 8. 2014 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila manželka, mamička a babka
Vierka MÁJEKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
 
  Dňa 27. 8. 2014 si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami.
Dňa 20. 8. 2014 sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia
Narcissy ČECHOVEJ
z Pezinka. S láskou spomínajú druh Ondrej a syn Ľubomír s rodinou.
 
  Dňa 29. 8. 2014 si pripomenieme 7. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
 Stanislav OBORIL.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas. Už len kytičku na hrob dáme, zažneme sviecu a v modlidbách tíško spomíname. Dňa 15. 8. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec a svokor
Jozef HLAVINA
z Pezinka. S láskou a úctou spomína manželka a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 25. 8. si pripomíname rok, čo nás opustila naša milovaná mama, babka a prababka
Anna HORVÁTHOVÁ.
S láskou a úctou na teba spomínajú deti Daška, Dušan, Zlatka a celá smútiaca rodina.
Dňa 20. 8. 2014 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil môj drahý syn
Dušan KRAUS.
S láskou naňho spomína mama a traja bratia.
 
  Dňa 5. 9. 2014 uplynie rok od chvíle, kedy nám navždy odišiel náš drahý
 Ján KĽÚČIK.
 
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú manželka, dcéra a ostatná rodina. Za tichú spomienku ďakujeme.
Dňa 6. 8. 2014 sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny
Zuzany GAŠPAROVIČOVEJ
rod. Černekovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
  Svet pustý je, keď nie si s nami, keď krásne chvíle s tebou sú len spomienkami. Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme. Len ten, kto niekoho navždy stratil, vie čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. 28. 8. 2014 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat a strýko
Martin GALAMBOŠ.
22. 9. 2014 si pripomenieme nedožitých 51 rokov. S láskou a úctou spomína mama, brat Štefan, sestra Eva s rodinami.
Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. 30. 8. 2014 uplynie rok, čo v tichosti odišla do večnosti naša drahá dcéra, mamička a babička
Anna GÁLIKOVÁ.
S láskou spomínajú: manžel, synovia, nevesta, vnúčik Nikolas, rodičia, svokra a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 29. 8. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka a svokra
Mária STRAPÁKOVÁ
a zároveň sme si pripomíname jej nedožité sté výročie narodenia. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú syn Štefan, dcéry Elena a Vierka s rodinami.


Ohodnoťte článok: