Kontroly na MsÚ

August 2014 / Prečítané 1401 krát

 

Vládny audit

   V mesiaci jún a júl vykonala Správa finančnej kontroly Košice vládny audit na projekt Terminál integrovanej dopravy v Pezinku. Jeho cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke projektov realizovaných v rámci OPBK. Výsledkom kontroly bola správa, ktorá hovorí, že všetky kontrolované položky a finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom, pravidlami Európskej únie a vnútroštátnymi pravidlami. Kontrola teda v celom procese prípravy a realizácie nenašla jediné pochybenie zo strany mesta. Podľa vyjadrenia primátora je toto hodnotenie pre verejnosť dokladom absolútnej transparentnosti procesov verejného obstarávania, efektívnosti využitia finančných prostriedkov a vysokej profesionálnej úrovne nielen vedenia mesta, ale aj pracovníkov mesta, ktorí sa dlhodobo na príprave projektov podieľajú. Považuje preto tieto kontroly za dôležité najmä v predvolebnom období, lebo jedna za druhou potvrdzujú, že vedenie mesta, zodpovedné za verejné prostriedky, pracuje ako dobrý hospodár a v prospech svojich občanov.

 

Ďalší vládny audit

   Štátni zamestnanci Správy finančnej kontroly Bratislava vykonávajú v súčasnosti na Mestskom úrade v Pezinku vládny audit zameraný na overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a overenie ich zúčtovania so štátnym rozpočtom. Kontrola potrvá viac ako dva mesiace. O jej výsledkoch budeme našich čitateľov informovať, tak ako doteraz o všetkých kontrolách na MsÚ.

 

Kontrola ISRMO

   Riadiaci orgán Operačného programu Bratislavského kraja vykonal administratívnu kontrolu predloženej dokumentácie z procesu verejného obstarávania na stavebné práce v segmente Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny na Bielenisku pred podpisom zmluvy o dielo.
   RO OPBK nezistil žiadne nedostatky a proces verejného obstarávania akceptuje.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: