Spomíname

Júl 2014 / Prečítané 1448 krát

Dňa 15. 7. uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 2. 7. 2014 by oslávil 50. narodeniny náš syn, brat a strýko
Igor TOTKA
a 4. 8. 2014 uplynie rok, čo nás navždy opustil. Venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 8. 8. si pripomenieme nedožité narodeniny nášho drahého
Jozefa WITTGRÚBERA.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 11. 7. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Ing. Ján KUBÍN.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka, deti, vnúčatá a rodina.
16. 7. 2014 sme si pripomenuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný otecko, manžel a starý otec
Jozef  JANKOVIČ.
S láskou na neho spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie,čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Dňa 20. júla 2014 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia čo nás navždy opustil náš drahý
Daniel STRNA.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s manželkou. Priatelia a známi, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 20. 7. 2014 uplynul rok od úmrtia manžela, brata, otca a dedka
Miloslava KOVÁČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.
 
  Dňa 18. júla 2014 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, partner, priateľ
Mirko MÁLIŠ.
Stále na teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou mama Valika a Zlatka s rodinou.
Dňa 3. 8. 2014 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Pavol AMZLER.
S láskou spomínajú manželka, syn Ivan a dcéra Andrea s rodinami.
 
Dňa 15. 7. 2014 bolo už 40 rokov, čo nás opustila naša dobrá a obetavá mama
Julia SLIMÁKOVÁ
rod. Hamšíková.
Unavená a ubolená tíško zaspala, opustila všetkých, aj keď nás milovala. Kniha života sa zatvorila na 56. strane a my s bolesťou v srdci stále spomíname. Tvoja dobrota a láska, ktorú si nám dala, zostáva stále v nás, drahá mama. Žiť bez teba nám pomáha sila viery a nádeje, že láska je večná a v nej sa opäť nájdeme. Ďakujeme všetkým, ktorí si ju ešte pamätajú a v dobrom spomínajú. Tonka, Milka a Anka s rodinami.
Kto žije v našich srdciach, neumiera. Dňa 2. 7. 2014 sme si pripomenuli nedožité 88. narodeniny našej drahej mamy, starej mamy a prababičky
Hedvigy HORVÁTHOVEJ,
ktorá nás opustila dňa 21. 1. 2014. Kto ste ju poznali, venuj
te jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomínajú manžel Ľudovít a deti s rodinami. Navždy ostaneš s nami. Ľúbime ťa.
 
  Nezomrela, spí svoj večný sen. Sníva o všetkých, ktorých milovala a ktorí milujú ju... Dňa 30. 7. 2014 si pripomenieme
3. výročie úmrtia našej drahej
Kataríny PESSELOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Dáša, Katarína a nevesta s rodinami. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 16. 8. 2014 si pripomíname 2. výročie úmrtia náš
ho brata, švagra a strýka
Jozefa PESSELA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami. Sestry a švagriná s rodinami.
 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 20. 5. 2014 sme si pripomenuli 39. výročie od úmrtia nášho otca
Ondreja MINAROVIČA.
S láskou spomínajú dcéra Beata s rodinou a Kveta, vnuci Danko a Janko s manželkou.
Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas. Už len kytičku na hrob dáme, zažneme sviecu a v modlidbách tíško spomíname. Dňa 1. 8. 2014 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, brat, strýko, švagor a kamarát
Ladislav KOVAČOVSKÝ
z Pezinka. S láskou a úctou spomína manželka
a ostatná smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: