Aj také veci sa dejú

Júl 2014 / Prečítané 1571 krát

   Vodný tok v rekreačnej oblasti Leitne patrí medzi vodohospodársky významné vodné toky v zmysle zákona o vodách. Veľa chatárov „milovníkov prírody“ si problém s odpadovými vodami nerobí. Vypúšťajú svoje žumpy do Limbašského potoka. Naposledy 7. 7. 2014. Je zarážajúce, ako si takto devastujeme prírodu. Obsah žúmp je podľa prílohy č. 1 vodného zákona škodlivou látkou a platia pre ňu ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pri nakladaní s obsahom žumpy je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
Porušenie povinnosti fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 EUR.

 

Jaroslava Solgová, Referent nehnuteľností MsÚ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: