Záverečný účet mesta

Júl 2014 / Prečítané 1333 krát

   Júnové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku prerokovalo ako svoj najdôležitejší bod rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu za rok 2013. Predchádzali mu rozbory hospodárenia obchodných spoločností mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií. Dvadsaťtri poslancov v pomere hlasov 16 za, 0 proti, 6 sa zdržalo, 1 nehlasoval schválili záverečný účet mesta. Proti nebol nikto. Bilanciou bežného hospodárenia bol prebytok vo výške 77 794 eur, v kapitálovom hospodárení bol schodok vo výške 619 307 eur a bilancia finančných
operácií bola prebytková vo výške 1 427 353. Do hospodárskeho výsledku bola zahrnutá aj úhrada schodku hospodárenia za rok 2013 z rezervného fondu vo výške 549 712 eur a prebytok bežného hospodárenia vo výške 77 794 eur.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: