Hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2013

Júl 2014 / Prečítané 1389 krát

   Celkové príjmy Mesta Pezinok v roku 2013 vrátane škôl predstavovali sumu vo výške 15 167 633 € a výdavky sumu vo výške 14 281 792. Z výsledku hospodárenia boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky vo výške 8 200 €, ktoré budú použité v roku 2014. Výsledok hospodárenia upravený o tieto prostriedky dosiahol schodok vo výške 549 713 €. Tento schodok bol krytý použitím prebytku bežného hospodárenia a finančnými operáciami. Zostatok finančných operácií vo výške 877 641 € bude vrátený do rezervného fondu Mesta Pezinok.
   Prebytok bežného rozpočtu predstavoval sumu vo výške 77 795 €. Na tomto prebytku sa podieľal lepší výber z miestnych daní a príjem z prenájmu majetku mesta, z administratívnych poplatkov a z úrokov z termínovaných vkladov. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2013 došlo výpadku podielových daní, a to vo výške 52 tis. €. Táto skutočnosť sa prejavila v úsporných opatreniach v čerpaní bežných výdavkov .
   Príjem kapitálových príjmov bol oproti predchádzajúcemu roku nižší, plnenie predstavovalo sumu 1 012 tis. €. Prevažnú časť tvoril príjem z predaja pozemkov na Malokarpatskej ulici (515 tis. €). Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky s ERDF a ŠR na projekt „Terminál ID v Pezinku“ (397 tis €), projekt „Naša škôlka – náš kraj“ (3 tis. € od BSK), na projekt „Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby“ (10 tis. € z MPSVaR SR). Nepodarilo sa zrealizovať predaj pozemku a budovy Za dráhou a chaty v Slnečnom údolí.
   Z investičných akcií sa v roku 2013 zrealizoval projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“, čím sa zveľadil vstup do mesta zo železničnej stanice. Na tento projekt Mestu Pezinok boli poskytnuté finančné prostriedky v sume ERDF a ŠR v sume 397 tis. €. Súčasne s týmto projektom sa zrekonštruovala cesta a chodník na Holubyho ulici. Prebehla aj rekonštrukcia časti Potočnej ulice.
   Pri vstupe do budovy Mestského úradu (ďalej MsÚ) sa vymenila plošina pre ZŤP, bola modernizovaná časť elektrickej siete v budove MsÚ a vybudoval sa nový hlavný prívod elektrickej energie na MsÚ.
Prebehla rekonštrukcia budovy Grunwald v Grinave z dôvodu požiaru. V budove športového areálu na Komenského ulici bola zrekonštruovaná kotolňa. Začiatkom roku 2013 bola ukončená rekonštrukcia Denného centra Cajlanská. Tiež bol rozšírený priestor cintorína v Pezinku.
   Mesto nezabudlo ani na školy a školské zariadenia. V roku 2013 bola zrekonštruovaná a novo vybavená kuchyňa na ZŠ Fándlyho (618 tis. €), modernizovala sa strecha na ZŠ Na bielenisku (128 tis. €), bola rozšírená kapacita MŠ Cajlanská 7 a zároveň zrekonštruovaná kanalizácia tejto MŠ (45 tis. €), dobudovalo sa hygienické zariadenie na MŠ gen. Pekníka 14 tis. €), boli modernizované okná na MŠ Za hradbami (26 tis. €)
   Mesto Pezinok dostalo z BSK finančné prostriedky na projekt „Naša škôlka – náš kraj“ v sume 4 000 €. Tieto prostriedky boli použité na MŠ Cajlanská.
   Z MPSVaR SR boli poskytnuté prostriedky na projekt „Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby“ vo výške 10 tis. €
   Mesto zapojilo na zabezpečenie realizácie investičných akcií finančné prostriedky z predaja majetku mesta a prostriedky rezervného fondu. V roku 2013 mesto vynaložilo na investičné akcie sumu vo výške 1 630 869 €.
   Mesto Pezinok spláca dva úvery zo ŠFRB (na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici a na výstavbu bytov Za hradbami) a dva komerčné úvery – úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 a úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 9. Konečný stav dlhovej služby k 31. 12. 2013 je 2 815 323 eur.
   Aj napriek nepriaznivej finančnej situácii nielen na Slovensku, ale aj ostatných krajinách sa mestu darilo hospodáriť tak, aby zabezpečovalo všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z prenesených kompetencií.

 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

 


Ohodnoťte článok: