Vážený pán primátor Solga,

Máj 2014 / Prečítané 1102 krát

    dovoľte, aby som sa týmto poďakoval za priestor, kto­rý ste venovali mojej osobe v minulom čísle Pezinčana v súvislosti s platom primátora, ku ktorému som sa ako občan, obyvateľ tohto mesta a jeho poslanec cítil potrebu vyjadriť.
   Rešpektujem a uznávam, že práca primátora je ná­ročná a vyžaduje si plné nasadenie, avšak je to služba verejnosti, služba obyvateľom mesta za ich peniaze. Preto mne a nám ostatným patrí právo pýtať sa otázky napr. „prečo je plat vyšší ako v iných väčších mestách“. Právo vyjadrovať sa k témam, ktoré Vám ako primáto­rovi môžu byť nepríjemné. Všetci máme právo navrho­vať riešenia, zlepšenia nie pre osobný prospech, ale pre prospech nášho mesta Pezinok, bez toho, aby ste bral niekoho na pranier s odôvodnením, že máte na to „sväté právo“.
   Verte mi pán primátor, také právo ani moc voči obyva­teľom nášho mesta nemáte. V tejto súvislosti si je možno dobré pripomenúť, že primátor je tu pre nás obyvateľov a nie naopak.
   Musím konštatovať, že Vaša prehnaná reakcia, ktorá hraničí prinajmenšom s osočovaním môjho dobrého mena, dokonca aj za cenu porušenia rokovacieho po­riadku mestského zastupiteľstva, ma stále viac vedie k myšlienke ponúknuť našim Pezinčanom možnosť vy­brať si inú cestu plnenia verejnej služby.
   Cestu, kde sa nebudeme rozdeľovať na dobrých a zlých, cestu na ktorú sa budeme môcť vydať bez strachu povedať svoje videnie vecí, problémov a najmä ich rie­šení, skrátka spoločnú cestu pre Pezinok.
   Verím, že nielen ja, ale aj ostatní Pezinčania oceňujú, že za posledných dvanásť rokov, čo pôsobíte vo funkcii primátora sa podarilo toho nemálo. Poďakovanie v ne­poslednom a možno v prvom rade patrí všetkým zamest­nancom mestského úradu a ostatným zamestnancom mesta, ktorí svedomite pracujú v prospech nás všetkých.
   Ako obyvateľ Pezinka mám však právo, a ako jeho poslanec dokonca povinnosť poukazovať aj na veci, kto­ré musíme zlepšiť a hľadať spoločne riešenia toho čo nás všetkých trápi.
   Na záver si dovolím vyjadriť radosť nad tým, že v na­šom meste Pezinok sa aktivizuje občianska spoločnosť. Snahou viacerých občianskych združení je „zdola“ zlep­šiť najmä kultúrny a spoločenský život v meste. Kladiem si však zároveň otázku, či táto snaha občanov zmeniť veci k lepšiemu nie je znakom toho, že zlepšenie kvality života v meste neprišlo „zhora“ od najvyšších predsta­viteľov v takej miere, ako by sme si všetci Pezinčania želali a za naše peniaze aj zaslúžili.

 

 

S úctou Milan Grell

 


Ohodnoťte článok: