Ako je to s eurofondami pre ďalšie roky?

Máj 2014 / Prečítané 909 krát

   Už viac ako rok sa stretávajú zástupcovia miest a obcí Bratislavského kraja na pôde Magistrátu Bratislavy za účelom pripomienkovania a prípravy čerpania Európskych Štrukturálnych a Investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020. Tieto stretnutia majú jasný a spoločný cieľ. Pomôcť lepšiemu využitiu čerpania fondov v našom regióne, definovať dlhodobé ciele a priority. Podporovať konkrétne projekty, pomáhať ich realizácii a nevytvárať „šuplíkové“ projekty. Pre začiatok a uvedenie do problematiky je potrebné uviesť niekoľko faktov. Zásadné smerovanie a možnosti čerpania finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí hospodárstva a života našich občanov určujú štátne vrcholné inštitúcie. Na základe európskeho hodnotenia hospodárskej vyspelosti regiónov bude mať Bratislavský samosprávny kraj aj v novom programovom období obmedzené možnosti žiadať o priamu podporu rozvojových projektov a ich financovanie z Európskych štrukturálnych a Investičných fondov (ESF, ERDF a KF), nakoľko sa umiestnil v kategórii viac rozvinutých regiónov.
   Najdôležitejší program pre územnú samosprávu bude Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý bol schválený Vládou SR 14. 5. 2014 a bol odoslaný na schválenie Európskej komisii. Finančné prostriedky by mali byť využívané formou integrovaných teritoriálnych investícií na základe Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS) Bratislavského kraja na roky 2014-2020, ktorej súčasťou je stratégia pre udržateľný rozvoj mesta a jeho funkčného územia. V nadväznosti na potreby regiónu bola vytvorená Rada partnerstva Bratislavského kraja, ktorá bude koordinovať a posudzovať spracovanie a implementáciu RIUS. Členmi tejto rady nie sú iba zástupcovia miest a obcí, ale aj zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR a zástupcovia tretieho sektora a socioekonomickí partneri. Výkonným orgánom Rady je spracovateľský tím a odborné poradné skupiny, ktoré sa zameriavajú svojou odbornosťou hlavne na riešenie cestnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, cyklistickej dopravy, sociálnych služieb, vzdelávania v predškolských zariadeniach, základných školách a odbornom vzdelávaní a podpory podnikania. Mesto Pezinok zastupuje v Rade partnerstva primátor Mgr. Oliver Solga. V poradnom orgáne máme zastúpenie pre oblasť dopravy Ing. Renátou Klimentovou a pre sociálnu oblasť Mgr. Martinou Valkovou.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

 


Ohodnoťte článok: