Projekt Grinavského parku

Máj 2014 / Prečítané 877 krát

   V marcovom vydaní mesačníka Pezinčan boli občania informovaní o projekte revitalizácie a obnovy parku v historickej časti Grinava, v ktorom boli uvedené tri nepresné sumy. Z dôvodu zosúladenia uvedených súm a pre záujem verejnosti o tento projekt by sme chceli uviesť výšku skutočne vynaložených finančných prostriedkov.
    Na projekt, na ktorom participovalo mesto a občianski aktivisti z Grinavy, boli vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 14 694,52 € s DPH. Mesto zaplatilo za projektovú dokumentáciu Ing. Radovanovi Rusnákovi 9 480 € (tieto sa mali vrátiť v prípade úspešnosti projektu). Za inžinierske práce Ing. Meszárošovi 945 €. Agentúre, ktorá bola garantom projektu, Mesto vyplatilo 3 000 € a nie celých zazmluvnených 6 000 € a za nájmy pozemkov na základe uzatvorených nájomných zmlúv bolo zatiaľ uhradených 1 019,52 €. S nájomcom jednej nájomnej zmluvy sa Mestu podarilo ukončiť nájom a s druhým nájomcom nájom trvá a musí trvať 5 rokov, takže za 5 rokov pôjde o sumu 1 699,20 € (nesprávne bolo uvedených 1 415 €), to bola podmienka prenajímateľa, na ktorej trval. Ďalej to boli náklady kolkových poplatkov vo výške 250 € plus náklady na dopravu a iné.
   Žiaľ, projekt bol z dôvodu nedosiahnutia stanovenej bodovej hranice v odbornom hodnotení definitívne zamietnutý, a teda finančné prostriedky z EÚ, o ktoré sme sa uchádzali, sa nám nepodarilo získať.

 

Mgr. Renata Gottschallová

 


Ohodnoťte článok: