Spomíname

Marec 2014 / Prečítané 1253 krát

Dňa 28. 3. sme si pripomenuli 19. výročie od úmrtia
našej milovanej manželky
Veroniky KABÁTOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manžel, syn Ján, dcéra Zdenka, vnuci Igor, Janka a Viktorka.
 
  Všetku lásku si so sebou vzala, v našich srdciach veľkú bolesť zanechala. Utíchol navždy tvoj hlas, ale spomienka na teba žije v nás. Dňa 19. 3. 2014 uplynul rok čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a kamarátka
Milka HRACHOVSKÁ.
S láskou spomínajú synovia Maroš s rodinou, Jozef a Maja.
Kto žije, nikdy neumiera. Čas letí, deň s nocou sa míňa, tvoja prítomnosť a láska nám tu veľmi chýba. Dňa 14. 2. 2014 uplynulo 5 rokov od úmrtia našej drahej maminy a babky
Janky MINAROVIČOVEJ rod. Hujsiovej.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry Bea s rodinou, Kvetka a vnuci Janko s Angelikou a Danko. Nezabúdajú ani sestry a brat.
 
  Odišiel, kam každý musí sám, dvere spomienok nechal dokorán. Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach žije stále s nami. Dňa 15. 3. 2014 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otca a deduška
Štefana BEDECSA
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. Spomienky na prežité chvíle s tebou si navždy zachováme v našich srdciach. S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta a syn Marian s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichu spomienku.
14. 4. 2014 uplynie 10 rokov čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Eduard ŠVARC
a 16. 4. 2014 bude 6 rokov čo nás opustil syn
Vladimír ŠVARC.
S láskou na nich spomína, mama, dcéra s rodinou, synovia s rodinami, krstná mama a ostatná rodina. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Ďakujeme.
  Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí ťa milovali a navždy ti budú vďační za úsmev, dobrotu a lásku, ktorú si rozdávala. Dňa 24. 2. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nám navždy odišla naša drahá
Eva MOKRÁ
V tichej modlitbe, s láskou a úctou v srdci na teba spomínajú deti Ružka, Pavol, Mária a Jozef s rodinami.
Tento rok by oslávil okrúhle 80. narodeniny náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ján KIPS.
Dňa 9. apríla uplynú 3 roky od chvíle, čo nás opustil. S láskou spomína celá rodina.
 
  Osud ti neprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále večne žiť. Dňa 16. 3. 2014 uplynulo 9 rokov, čo nás náhle opustila naša drahá mamička a babička
Žofia JANÁSOVÁ.
S laskou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Dňa 3. 4. 2014 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 43 rokov môj manžel, otec a dedko
Milan MURÁRIK.
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli. Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
 
  Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach žije stále s nami. Dňa 12. 4. 2014 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil
Michal LUNÁK.
S láskou naňho spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým ktorí mu venujú tichú spomienku.
Márne ťa naše oči hľadajú, márne slzy po tvári stekajú. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostali iba spomienky, a v srdciach pozostalých veľký žiaľ. Dňa 19. 3. 2014 si pripomíname 1. výročie čo nás navždy opustila naša nezabudnuteľná milujúca a milovaná manželka, mamina a babička
Matilda FUNKOVÁ.
S bôľom v srdciach spomínajú: manžel, synovia, nevesty, vnúčatá, sestry, švagriny, švagrovia a svatovci. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 3. 2014 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
Jozefa SLEZÁKA
a 16. 4. 2014 si pripomenieme 4. výročie jeho odchodu do večnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 28. 3. 2014 bolo 7 smutných rokov od úmrtia môjho drahého manžela
Jozefa SCHÖNA.
S boľavým srdcom spomína manželka Anka a Marián. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Pekne ďakujem.
 
  Dňa 2. 4. 2014 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka a svokra
Veronika HRÍBIKOVÁ.
S láskou a bôľom v srdci na ňu spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Dňa 3. 4. 2014 si pripomenieme 20. výročie úmrtia našej drahej mamy,
babky a prababky
Anny FISCHEROVEJ.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 26. 2. 2014 uplynulo štvrté výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Rudolfa BOĎU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 15. 3. 2014 uplynulo, rokov, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama, babka a svokra
Oľga KRIŠKOVÁ.
S láskou spomína manžel Eduard, dcéry Janka, Jarka s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Kto žije v našich srdciach, neumiera! Dňa 5. 4. 2014 si pripomenieme
2. výročie od úmrtia môjho drahého manžela
Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila s rodinou a priateľmi.
Dňa 6. 4. 2014 uplynú 2 roky od úmrtia našej milovanej manželky, mamy, dcéry a sestry
Tatiany PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach...
 
  Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať. Dňa 17. 3. 2014 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko
Stanislav KANKA.
S láskou spomínajú manželka Mária a deti Darinka, Stanko a Majko s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 18. 1. 2014 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny a dňa 10. 3. 2014 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ivan KRUPA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 7. 3. 2014 by sa dožila naša mama, babka a prababka
Jozefína KRAUPOVÁ
90 rokov. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Deti s rodinami.