Mesto Pezinok vyhlasuje

Marec 2014 / Prečítané 889 krát

VÝBEROVÉ KONANIE
(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

na obsadenie miesta

vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby, Opatrovateľskej služby, Jedálne
s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: kumulovaná funkcia „ vedúci/a Zariadenia opatrovateľskej služby, Opatrovateľskej služby, Jedálne
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, odborná prax minimálne 3 roky v zariadení sociálnych služieb
IV. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike kompetencií samosprávy v oblasti sociálnych služieb, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B
V. požadované doklady: žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 2. 4. 2014 do 16.30 hod. na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – vedúci ZOS a OS, Jedálne“

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 19, dňa 10.04.2014 v čase od 9.00 hod.

   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/ 6901 110), Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.

 


Ohodnoťte článok: