Úspech Mesta Pezinok na Krajskom súde

Marec 2014 / Prečítané 867 krát

   Mesto Pezinok úspešne ukončilo súdny spor so spol. Development in Slovak Investments, s. r. o. (ďalej len „DISI“), keď Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Pezinku, ktorým bola uložená povinnosť DISI zaplatiť Mestu Pezinok sumu 165 969,59 €, čo je celá vymáhaná suma zmluvnej pokuty za nevybudovanie zbernej komunikácie situovanej po obvode urbanistického územia Dubový vŕšok s napojením na ulicu SNP v Pezinku riadne a včas. Konanie začalo na podnet Mesta žalobou podanou 29. 4. 2009.
   V odôvodnení výroku rozhodnutia sa súd stotožnil s právnym názorom Mesta a argumentáciou jeho právnej zástupkyne.
   Odvolací súd nevyhovel názoru DISI na pripustenie dovolania, pretože nedospel k záveru, že v prejednávanej veci ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Toto rozhodnutie je teda konečné.
Mesto Pezinok v celom konaní právne zastupovala vedúca majetkovoprávneho oddelenia Mgr. Renata Gottschallová.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: