Oznam vinohradníkom

Február 2014 / Prečítané 1455 krát

   V týchto dňoch Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s mestom Pezinok zasielajú majiteľom vinohradov, ktoré nie sú dlhodobo obrábané upozornenie, že týmto porušujú Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy najmä ustanovenie § 3 ods. 1 písmeno a.) až c.). Dopúšťajú sa týmto priestupku podľa § 25 ods. 1 písmeno a.) a b.) za ktorý im hrozí postih od obv. pozemkového úradu podľa § 25 ods. 2 zákona až do výšky 330 €. V prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa sa jedná o správny delikt podľa § 26 ods. 1 písmeno a.) a b.) zákona, za ktorý je postih od 166 € až do 33 200 € za každý hektár takto poškodzovanej pôdy.
   Ľady sa začali hýbať, ľudia chodia na MsÚ, prípadne na ZPVV alebo telefonujú. Niektorí tvrdia, že netušili, že majú vinohrad, iní hovoria, že nevedia, kde ich vinohrad leží. Nuž, vlastníctvo zaväzuje a vlastníctvo poľnohosp. pôdy obzvlášť. Pýtajú sa, čo majú robiť, odpoveď znie: obrábať, aby neznehodnocovali úsilie tých vinohradníkov, ktorí svoje vinohrady obrábajú. Sme ochotní im, podľa katastrálnych máp vinohrad vypátrať a ukázať im kde leží. Tým, ktorí chcú svoj vinohrad prenajať alebo predať vyšlo Mesto v ústrety. Môžu v časopise Pezinčan uverejniť bezplatne inzerát. Pred mestskou vinotékou na námestí bude umiestnená skrinka na oznamy, kde budú môcť takisto uverejniť inzerát, prípadne iný oznam.
   Ďalej by som chcel všetkých majiteľov viníc, ale nielen ich, pozvať na brigády, ktoré začnú na jar. Termín včas oznámime. Uvažujeme nad obnovou oplotenia na hranici lesa, aby sa zamedzilo schádzaniu zveri do vinohradov. To je však finančne náročné. Ďalej chceme čistiť chotár od náletových drevín a krovísk. Uvažujeme aj o zriadení poľnej stráže.

 

Gabriel Guštafík, predseda VaV komisie pri MsÚ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: