Podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na školský rok 2014/2015

Február 2014 / Prečítané 1376 krát

   Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31. 8. 2014), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
   Ostatné podmienky prijatia určené riaditeľkami MŠ Bystrická 1, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1 a MŠ Záhradná 34
v Pezinku (podľa kapacitných možností jednotlivých MŠ):
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky a je zo sociálne znevýhodneného prostredia, (na základe písomného odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku);
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
- ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.

   Ostatné podmienky prijatia určené riaditeľom ZŠ s MŠ Orešie (podľa kapacitných možností MŠ):
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky a má staršieho súrodenca v ZŠ s MŠ Orešie;
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky a je zo sociálne znevýhodneného prostredia, (na základe písomného odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku);
- dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
- ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.

 


Ohodnoťte článok: