Voľby prezidenta SR

Február 2014 / Prečítané 1372 krát

ROZHODNUTIE primátora mesta Pezinokzo dňa 20. 1. 2014

o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch, miesta a času konania voľby prezidenta Slovenskej republiky


   Primátor mesta Pezinka podľa § 3 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 430/2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorý určil deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014,

VYTVORIL volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a URČIL volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka

takto:


A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 (I.poschodie č.dv.19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Pezinok, Drevárska

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Pekníka 2
ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, Dona Sandtnera, č. 1,2,5,7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36- 64, Dona Sandtnera 9-21, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola Na bielenisku 2
Ulice: L.Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Stredná odborná škola, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková

B/ Čas konania volieb:
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v súlade § 2 zákona a rozhodnutia predsedu NR SR sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

15. marca 2014 (sobota) od 7.00 do 22.00 hod.


C/ Upozornenie pre voličov
   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, prípadne vydávania voličského preukazu na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné námestie 7 v kancelárií č. 21 /prízemie/.
   Všetky zmeny a vydávanie voličských preukazov je možné vykonať do 13. marca 2014. Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
   Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska, môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličských preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti
  
Podľa právnych predpisov SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz, je povinný predložiť aj voličský preukaz.

D/ Druhé kolo voľby prezidenta
Ak v prvom kole voľby prezidenta nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, koná sa druhé kolo volieb dňa

29. marca 2014 (sobota) od 7.00 hod. do 22.00 hod.

   Pre druhé kolo volieb platia v plnom rozsahu body A,B,C,a D tohto rozhodnutia primátora mesta Pezinok zo dňa 20.1.2014

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok


Ohodnoťte článok: