Modernizácia tepelného hospodárstva v projektovej fáze

Február 2014 / Prečítané 1302 krát

   V dňoch 12. a 13. februára sa na podnet zástupcov Mesta Pezinok v Stálej komisii uskutočnilo verejné prerokovanie pripravovanej modernizácie tepelného hospodárstva.
   Na stretnutia boli prizvaní zástupcovia vlastníkov a správcovia bytových domov. S potešením môžem konštatovať, že záujem o informácie „z prvej ruky“ bol veľký, o čom svedčila nielen účasť, ale hlavne bohatá a zmysluplná diskusia.
   Zástupcovia spoločnosti Termming, a. s. podrobne predstavili projektové riešenie pripravovanej komplexnej modernizácie TH. Hlavným cieľom v roku 2014 je, aby v letných mesiacoch prebehla výmena teplovodných rozvodov (súčasný štvorrúrkový systém bude nahradený moderným predizolovaným dvojrúrkovým systémom) na sídliskách Sever a Juh. Nové potrubia budú vedené v existujúcich kanáloch a tam, kde to bude efektívnejšie pristúpi sa k novému trasovaniu. V prípade, že pri tejto výmene budú stáť v ceste stromy a kríky, bude investor povinný realizovať náhradnú výsadbu. Druhým dôležitým prvkom pri tejto modernizácii bude vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc tepla (tzv. KOST- ky). Ich najväčšou výhodou pre obyvateľov bude, že bytový dom zaplatí za jednoznačne odobraté a merateľné teplo pre vykurovanie ako aj pre teplú úžitkovú vodu, minimalizujú sa tepelné straty, bytový dom si bude môcť individuálne regulovať a nastaviť parametre vo svojej tepelnej krivke, ktorá preň zabezpečí optimálnu dodávku tepla. Tieto opatrenia sa jednoznačne prejavia v znížení tepelných strát a stabilizácii jednotkovej ceny tepla pre všetkých odberateľov v našom meste.
   Na prerokovaní neprišlo iba ku konštatovaniu zámeru. Zo strany správcov a zástupcov vlastníkov zazneli aj konkrétne pripomienky v rámci projektového riešenia. Záverom sa dohodlo, že v najbližšom období sa uskutoční stretnutie odborníkov zo strany investora, všetkých správcov, škôl a odberateľov tepla za účelom detailného riešenia problémových miest tak, aby konečný projekt pre stavebné povolenie riešil všetky požiadavky vnesené zo strany odberateľov.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

 


Ohodnoťte článok: