Spomíname

Január 2014 / Prečítané 2311 krát

Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko synove navždy sa zatvára. Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal. Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v tebe stratili. Dňa 30. januára 2014 uplynulo 10
rokov od úmrtia nášho drahého syna
Romana BLAHUŠIAKA.
S láskou spomínajú rodičia, stará mama, krstní rodičia a ostatná najbližšia rodina.
 
  Márne ťa naše oči hľadajú, márne slzy po tvári stekajú. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2014 sme si pripomenuli 7. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodina. Nezabúdame!
Dňa 15. 1. 2014 uplynulo 5 rokov, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová
a v roku 2013 sme si pripomenuli 45. výročie od úmrtia
Anny MATEJKOVIČOVEJ.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Smútiaca rodina.
 
Dňa 5. 1. 2014 uplynuli 3 roky, čo nás opustila naša drahá mama a 17. 1. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 8. 12. 2013 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a brata
Karola MUNKU.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. So smútkom v srdci manželka, syn a dcéry s rodinami.
 
  Dlaň tvoju do našej už nemôžeš dať, láskavé slová nám povedať, bolesť v srdci nemožno skryť, navždy v našich srdciach budeš žiť. Dni bez teba odnáša čas, spomienky, láskavé slová žijú stále v nás.
Ján ORSZÁGH
Pri príležitosti nedožitých 86 rokov spomína manželka, deti Mária a Pavol s rodinami. Tí, ktorí nášho drahého zosnulého poznali, venujú mu s nami tichú spomienku.
Dňa 15. 1. 2014 sme si pripomenuli 68. nedožité narodeniny
Ivana PESSELA.
Zhasíname sviečku a s láskou spomíname. Manželka, deti a sestry s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2014 sme si pripomenuli 4. výročie od úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
Úsmev si mal vždy na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši, vždy budeme na teba s láskou spomínať. Dňa 10. 2. 2014 uplynie 7 rokov, čo nás opustil manžel, otecko, priateľ
Jozef ZÁRUBA.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 19. 2. 2014 si pripomenieme 20. výročie úmrtia našej drahej dcéry
 
Silvie BELANSKEJ.
 
S láskou a bôľom v srdci spomínajú rodičia a brat s rodinou. Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali, ďakujeme.
Dňa 15. 1. 2014 si pripomíname 20 rokov od úmrtia nášho drahého otca, starého otca a prastarého otca
Milana DUDÁŠA.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 10. 1. 2014 uplynulo druhé výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Viliama ŠAŠKOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina.
Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré s láskou spomíname a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabúdame. Dňa 28. 1. 2014 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný syn, otec, brat
Ing. Branislav FISCHER.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 1. 2014 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec
František HOTOVÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Dňa 4. 1. 2014 uplynulo 5 rokov od smrti nášho drahého
Františka VIRGOVIČA,
ktorý zomrel vo veku 63 rokov. S láskou spomína manželka, dcéra, synovia, nevesty, vnučky a ostatná rodina a priatelia.
 
  Dňa 1. 1. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána BEDEČA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 8. 2. 2014 uplynie neuveriteľných 10 rokov, čo nás vo veku nedožitých 50 rokov navždy opustil drahý manžel, láskavý otec a dobrý kamarát a priateľ
Severín SANDTNER.
S láskou, vďačnosťou a úctou si na neho spomínajú manželka, deti, najbližšia rodina a kamaráti.
 
  Ty spíš, my žijeme. Ty čakáš, my prídeme. 19. januára uplynul rok, čo zomrel náš drahý
Peter NOGA.
Za tichú spomienku ďakuje mamička a sestry s rodinami.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 1. 2. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil manžel, otec, dedko z Jura
Peter - Jamil MACHÁČEK.
S láskou a úctou spomína manželka Mariena, syn Peter s rodinou, dcéra Mária s rodinou, syn Filip a ostatná rodina.