Voľné miesto vedúceho odd. školstva

Január 2014 / Prečítané 1711 krát

MESTO PEZINOK

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme)

na obsadenie miesta

vedúci oddelenia školstva
a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku,

s týmito predpokladmi a požiadavkami:I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa sociálneho, resp. pedagogického smeru, prax v riadiacej funkcii minimálne tri roky
IV. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike kompetencií samosprávy v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B
V. požadované doklady: žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 5. 2. 2014 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – vedúci OŠaSS

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 13. 2. 2014 v čase od 9.00 hod.

   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901 110) Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.