Čo bráni schváleniu nového ÚPN Mesta Pezinok?

Január 2014 / Prečítané 973 krát

   Proces obstarávania a spracovania nového územného plánu Mesta Pezinok (ďalej len „ÚPN“) je administratívne i časovo náročný proces, ktorý začal už v roku 2009.
   Postupujúc v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona boli postupne schválené jeho jednotlivé etapy, a to v marci 2010 Zadanie ÚPN a v marci 2011 Koncept ÚPN.
Posledným krokom pred záverečnou fázou – schválením ÚPN v Mestskom zastupiteľstve je v rámci procesu spracovania nového ÚPN schválenie tzv. Návrhu ÚPN, ktorý predstavuje jednoznačné riešenie a je finálnou plánovacou etapou. Táto etapa začala v auguste 2012 a jej súčasťou bolo pripomienkovanie a prerokovanie návrhu s verejnosťou a dotknutými orgánmi.
   V súčasnosti je ÚPN po technickej stránke ukončený a jednoznačný, pripravený na schválenie nadriadeným orgánom, ktorým je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky (bývalý Krajský stavebný úrad). Jeho schváleniu však bráni negatívne stanovisko dotknutých orgánov – Okresného úradu v Pezinku, Odboru starostlivosti o životné prostredie (bývalý Obvodný úrad životného prostredia) a Obvodného banského úradu v Bratislave. V oboch prípadoch je kameňom úrazu existencia skládky „Nová jama“ a jej prevádzkovanie v budúcnosti, pričom oba orgány žiadajú, aby sa v lokalite Nová jama v novom ÚPN zohľadnila existencia vybudovanej skládky.
   V zmysle ustanovenia stavebného zákona (§ 22 ods. 4) platí zásada, že sa musí obec/mesto s dotknutými orgánmi dohodnúť. Nakoľko Mesto od začiatku bojuje proti existencii skládky Nová jama, v žiadnom prípade nemôže požiadavke vyššie uvedených orgánov vyhovieť.
   Vzhľadom na skutočnosť, že ani po opakovaných snahách Mesta dohodnúť sa s uvedenými úradmi k dohode nedošlo (dohadovacie konanie je blokované ich neopodstatnenými pripomienkami), požiadalo Mesto z dôvodu právnej istoty Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky o metodický pokyn ako v tejto situácii postupovať, prípadne navrhnutie takého riešenia, ktoré by viedlo ku konečnému schváleniu nového územného plánu.

 

 Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: