Hasiči si pripomínajú vzácne jubileum

Január 2014 / Prečítané 952 krát

   V dejinách slovenských obcí a miest nie je veľa svetských inštitúcii či organizácii, ktoré by vykonávali svoje aktivity viac ako storočie a ich činnosť by sa dotýkala viacerých oblastí spoločenského života. Jednou z mála takýchto organizácii je určite dobrovoľná požiarna ochrana, ktorá dnes funguje pod hlavičkou Dobrovoľného hasičského zboru.
   Rovnako aj v našom meste by sme len ťažko hľadali organizáciu, ktorá by sa mohla pochváliť 140 ročnou nepretržitou činnosťou.
   Počiatky dobrovoľného hasičstva siahajú na Slovensku do 19. storočia, kedy sa v bývalom Rakúsko-Uhorsku zakladali prvé skupiny organizovaných dobrovoľných hasičov. Veľmi rýchlo vznikajú vo väčších mestách, ale i na dedinách a ich činnosť prekračuje pôvodný zámer, ktorým bola prevencia a hasenie požiarov či pomoc pri prírodných pohromách. Dobrovoľné hasičské združenia sa od začiatku stávajú aj hybnou silou pri organizovaní spoločenského a kultúrneho života v obci. Sú tiež nositeľmi fenoménov, ktoré sa od začiatku prejavovali ako stavovská hrdosť, spolupatričnosť, profesionalita a pozitívny pocit príslušnosti k organizácii a k tejto špecifickej profesii. Zakladateľmi a členmi dobrovoľných hasičských spolkov boli popredné osobnosti mestskej komunity, cirkevní predstavitelia a zástupcovia ekonomického, politického i spoločenského života všetkých stupňov, ale i obyvatelia rôznych profesií a vekových skupín.


Nie, toto nie je skutočný požiar. Veľké cvičenie hasičov priamo na námestí sa konalo v roku 1934, pri príležitosti 60. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku.


   Neodmysliteľnou súčasťou ich bohatej a mnohostrannej činnosti boli divadelné súbory, dychové hudby a orchestre, spoluorganizovanie náboženských, spoločenských a kultúrnych podujatí a najmä v 20. storočí aj rozvoj hasičského športu. Boli tiež iniciátormi verejnoprospešných aktivít, finančných zbierok a sociálnej podpory rôznych odkázaných skupín spoločnosti.
   V duchu hesla: „Bohu na slávu – blížnemu na pomoc“, ktoré majú na svojich zástavách a vo svojom erbe, napĺňajú počas celej svojej existencie základné humanistické krédo pomáhať, zachraňovať, ale aj prevenciou predchádzať nešťastiam a tragédiám. Hasiči boli vždy prví tam, kde bolo treba hasiť oheň a zachraňovať ľudí a materiálne hodnoty. Boli však aj pri odstraňovaní následkov ničivých prírodných živlov, asistovali pri dopravných nehodách a pri mimoriadnych udalostiach. Počas celej svojej existencie boli preto dobrovoľní hasiči vnímaní ako dôležitá a neodmysliteľná súčasť mestského spoločenstva a bola im a ich organizácii prejavovaná náležitá vážnosť a úcta.
   Mestá a obce sa snažili všestranne podporovať svoje domáce zbory a najmä im zabezpečovali strechu nad hlavou a náležité technické a materiálne vybavenie. U svojich spoluobčanov nachádzali pochopenie pri peňažných zbierkach a všestrannej podpore, tak, ako to bolo
aj v Pezinku, kde si práve z peňazí dobrovoľných darcov z radov občanov a mestského magistrátu a vlastnou dobrovoľníckou prácou postavili Hasičskú zbrojnicu na Mladoboleslavskej ulici. Stalo sa tak v roku 1927 a aj neskoršie, keď vznikli v meste a okrese profesionálne hasičské či požiarnické jednotky v gescii štátu, bola táto budova ich sídlom. Treba však pripomenúť, že len vďaka tomu, že budova bola postavená z peňazí Pezinčanov sa v roku 2003 vrátila z vlastníctva štátu späť do majetku mesta a do užívania Dobrovoľného hasičského zboru. Nemalý podiel na tom mal súčasný primátor, okrem iného riadny člen domáceho DHZ. 
   V druhej polovici minulého storočia môžeme aj naďalej hovoriť o koexistencii a spolupráci profesionálnych a dobrovoľných hasičov, či ako sa v tej dobe hovorilo - požiarnikov. V spoločných priestoroch mali svoju úradovňu, služobné priestory pre nepretržitú službu aj uloženie techniky a materiálu, teda „zbrojnicu“. Odtiaľto po vyhlásení požiaru sirénou vyrážali k požiarom alebo k iným mimoriadnym udalostiam. Profesionálna stála služba bola doplnená o dobrovoľníkov, ktorí sa museli po nahlásení požiaru v časovom limite dostaviť na zbrojnicu a podieľať sa na zásahoch.
   Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku neraz vo svojej bohatej histórii dokázal a i v súčasnosti dokazuje opodstatnenosť a nevyhnutnosť svojej existencie. Aj dnes, popri vysoko profesionálnom Hasičskom a záchrannom zbore, ktorý sídli v Pezinku, zostáva pre „dobrovoľníkov“ dosť roboty a plnenia náročných úloh. Nie je tomu tak dávno, čo príslušníci DHZ pomáhali obyvateľom Pezinka pri odstraňovaní následkov povodní na Moyzesovej ulici, v Pinelovej nemocnici, na sídlisku Sever, v Glejovke a inde. Asistovali tiež pri požiaroch a veľakrát pomáhali pri verejnoprospešných prácach. Okrem toho sa dlhodobo venujú práci s mládežou a hasičskému športu. Mnohí s mladých členov DHZ sa stali v dospelosti profesionálnymi hasičmi, pričom naďalej zostávajú aj aktívnymi členmi mestskej organizácie DHZ.
   Stoštyridsať rokov činnosti - to je nielen dôvod na bilancovanie, ale aj zamyslenie nad uplynulým časom, nad niekoľkými generáciami hasičov, stovkami mien a tisíckami udalostí a príbehov. Iste bude ešte čas i príležitosť na spomínanie, veď oslavy tohto jubilea budú až začiatkom mája, na sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Dovtedy by organizátori osláv, členovia pezinskej DHZ, chceli pripraviť k tomuto významnému jubileu nielen výstavu a publikáciu, ale aj pozvať všetkých žijúcich členov na spoločné stretnutie a poďakovať im. Po stoštyridsiatych rokoch je totiž skutočne nielen na čo spomínať, ale aj čo oslavovať.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: