Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva

December 2013 / Prečítané 1568 krát

   Dňa 10. decembra zasadala Stála komisia na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelnotechnických zariadení mesta Pezinok. Spoločnosť Termming, prevádzkovateľ tepelného hospodárstva (TH) predložila informáciu o doteraz vykonaných prácach na Rekonštrukcii a modernizácii tepelného hospodárstva.
   Na kotolni Sever boli namontované tlmiče hluku a boli vykonané ďalšie protihlukové opatrenia s cieľom znížiť jej hlučnosť na úroveň, ktorá nebude zaťažovať okolie kotolne. Prevádzkovateľ TH uskutočnil aj technické úpravy na zvýšenie efektívnosti výroby tepla.
   Na kotolni Juh boli uskutočnené základné opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti výroby tepla.
   Prevádzkovateľ TH zameral polohu pôvodných trás teplovodných rozvodov a určil trasy nových plánovaných rozvodov.
   V plynových kotolniach Záhradná 5 a Záhradná 10 sa realizujú protihlukové opatrenia a prípravné práce na zvýšenie ich energetickej efektívnosti.
   Členovia komisie konštatovali, že spoločnosť Terming začala realizovať plán rekonštrukcie a modernizácie ihneď po prevzatí zodpovednosti za prevádzkovanie tepelného hospodárstva. Uskutočnené práce a prijaté opatrenia umožňujú predpokladať úspešnú realizáciu všetkých navrhnutých opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti TH mesta Pezinok.
   Spoločnosť Termming predložila „Energetickú štúdiu komplexnej modernizácie a rekonštrukcie tepelného hospodárstva mesta Pezinok“. Štúdia konkretizuje súťažný návrh spoločnosti Termming. Podrobne popisuje, čo sa bude modernizovať, čo sa bude nanovo budovať, kedy sa to bude realizovať a koľko to bude stáť. Štúdia predpokladá udržanie ceny tepla v rokoch masívnych investícií a pokles ceny tepla v rokoch nasledujúcich.
   Členovia komisie konštatovali, že Štúdia obsahuje všetky opatrenia a výšku investícií, ako spoločnosť Termming uviedla v súťažnom návrhu, naviac s potenciálom ďalšieho rozvoja centrálneho zásobovania teplom v meste. Modernizované kotolne, nové rozvody tepla a kompaktné odovzdávacie stanice tepla zabezpečia efektívnu výrobu tepla, jeho bezstratovú dodávku odberateľom, ktorí budú môcť lepšie regulovať dodávku a spotrebu tepla v bytovom dome. To znamená, že odberatelia budú platiť len za teplo, ktoré skutočne spotrebujú a namerajú v dome. Štúdia ide nad rámec súťažného návrhu v zvýšení objemu tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energií, čo zvýši energetickú bezpečnosť výroby tepla v meste Pezinok. Pri výpadku dodávky zemného plynu nebudú odberatelia tepla z tepelných rozvodov TH úplne bez tepla – budú mať možno nižšiu teplotu v bytoch, ale teplo a teplú vodu budú mať.
   Toto by mali mať na pamäti najmä tie bytové domy, ktoré uvažujú o odpojení od teplovodov TH mesta Pezinok. Okrem poplatku za odpojenie, nákupu kotla/kotlov a nákladov na ich prevádzku a údržbu budú musieť čeliť riziku zvýšenia cien zemného plynu pre maloodberateľov, poplatkom za produkciu emisií a nečakaným výpadkom dodávky zemného plynu. Je možné tiež predpokladať legislatívny tlak na zrušenie malých zdrojov na výrobu tepla v oblastiach, kde je možné teplo získať z veľkých zdrojov tepla. Po modernizácii kotolní, teplovodov a odovzdávacích staníc budú mať Pezinčania skutočne moderný systém centrálneho zásobovania teplom. Potom bude naozaj platiť, že väčší zdroj tepla vyrába teplo efektívnejšie, spoľahlivejšie a lacnejšie ako menší. Preto je racionálne zostať pripojený na centrálnom systéme a nemusieť mať starosti s prevádzkou a udržiavaním domovej kotolne, či domáceho kotlíka. Bývalí odberatelia budú mať možnosť sa po rekonštrukcii znova pripojiť, no vzniknú náklady, o ktoré sa budú musieť podeliť s dodávateľom tepla.

 

Ing. Ján Matuský, člen stálej komisie

 


Ohodnoťte článok: